Loading...

Książka (okładka miękka) „Jak nie masz w głowie, to masz w biodrach”

Kategoria:

4 lata temu na bazie moich doświad­czeń życio­wych i zawo­do­wych zwią­za­nych z odchu­dza­niem, diet coachin­giem i tera­pią powsta­ła książ­ka „Jak nie masz w gło­wie, to masz w bio­drach”. Prze­czy­tasz w niej o wszyst­kim, co wią­że się z nad­wa­gą, oty­ło­ścią, cią­głym jo-jo i fru­stra­cją die­te­tycz­ną. Czy­li o tym, co prze­szka­dza Ci sku­tecz­nie schud­nąć i być szczupłą.

Bo w odchu­dza­niu zupeł­nie nie cho­dzi o odchu­dza­nie! Gdy­by tak było, była­byś szczu­pła od daw­na. A jed­nak wybra­łaś ciastko.…

29,00 

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!