Ile waży szczęście – zadbaj o siebie, schudnij i pozostań szczupła. 

Pierwszy kurs, który pozwoli Ci zrozumieć dlaczego każda dotychczasowa dieta kończyła się jo-jo i co możesz zrobić inaczej, żeby schudnąć i pozostać szczupłą.

Gdyby diety działały, wszyscy bylibyśmy szczupli!

4-0720 (1)

To Ty?

Wydaje Ci się czasem, że coś jest z Tobą nie tak?

Bo inni są szczu­pli i potra­fią odmó­wić sobie bato­ni­ka, a Ty nie? Z Tobą jest wszyst­ko ok, to z meto­da­mi, któ­re sto­so­wa­łaś do tej pory jest coś nie tak. Ale jesteś w dobrych rękach – byłam tam, gdzie Ty jesteś teraz i prze­szłam przez die­ty i jo-ja, tak samo jak Ty. Wiem, co czu­jesz, wiem, z czym się mie­rzysz i wiem, cze­go masz dość. 

Ale tra­fi­łaś tutaj – a to zna­czy, że być może wej­dziesz na zupeł­nie nową dro­gę, któ­ra dopro­wa­dzi Cię do spo­ko­ju, har­mo­nii i szczu­pło­ści. Bez diet i wyrze­czeń i siód­mych potów wyle­wa­nych na siłowni.

Chcesz dowiedzieć się:

Zastanawiasz się:

Ten kurs nie jest dla Ciebie, jeśli:

Agnieszka Węgiel

Nazy­wam się Agniesz­ka Węgiel i zaj­mu­ję się psy­cho­lo­gią odchudzania.

Od lat pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re chcą schud­nąć i utrzy­mać szczu­płą syl­wet­kę znacz­nie dłu­żej niż do następ­ne­go jo-jo. Pomo­gę Ci zro­zu­mieć, jakie mecha­ni­zmy sto­ją na Two­jej dro­dze do szczu­pło­ści i szczę­ścia i poka­żę Ci jak o sie­bie zadbać, jak jeść i jak się ruszać. 

Ze mną już nigdy nie będziesz na die­cie i już nigdy nie będziesz kato­wać się na siłow­ni. Dosta­niesz ode mnie wie­dzę, dzię­ki któ­rej zro­zu­miesz, dla­cze­go koń­czy­łaś z pacz­ką cia­stek nawet wte­dy, gdy osią­gnę­łaś swój cel i schu­dłaś. Dosta­niesz też narzę­dzia, dzię­ki któ­rym zadbasz o naj­waż­niej­sze spra­wy w swo­im życiu i pozo­sta­niesz szczu­pła na zawsze.

O czym będzie kurs?

W trak­cie kur­su poznasz moją stra­te­gię „odchu­dza­nia”, któ­ra spro­wa­dza się do odwró­ce­nia tej myśli, któ­ra towa­rzy­szy Ci praw­do­po­dob­nie od pierw­szej die­ty: Jak schud­nę, to będę szczę­śli­wa. No bo schu­dłaś nie raz i jakoś ta masa szczę­ścia nie była na tyle sil­na, żeby wygrać z cia­stecz­kiem, a potem z dru­gim, trzecim… 

W trakcie kursu dowiesz się

14-0884 (1)

Zrozumiesz:

Nauczysz się:

Dostaniesz ode mnie narzędzia, które:

Jak jest zbudowany kurs?

Kurs skła­da się z 3 czę­ści i zakoń­cze­nia, w każ­dej z nich znaj­du­ją się odręb­ne modu­ły powią­za­ne tema­tycz­nie. W każ­dym modu­le znaj­dziesz nagra­nie video wpro­wa­dza­ją­ce w temat i będą­ce roz­grzew­ką do zadań cze­ka­ją­cych na Cie­bie w kar­tach pra­cy, któ­re możesz ścią­gnąć i wydru­ko­wać. W nie­któ­rych modu­łach znaj­dziesz mate­ria­ły dodat­ko­we w for­mie gra­fik, obraz­ków lub dodat­ko­wych tre­ści. Każ­dy kolej­ny moduł będzie otwie­rał się po zakoń­cze­niu poprzedniego

Kupu­jąc kurs otrzy­masz 360 minut nagrań video, oko­ło 40 kart pra­cy i kil­ka­na­ście pdf’ów z dodat­ko­wy­mi tre­ścia­mi. Dodat­ko­wo 5 godzin­nych live’ów, któ­re zosta­ną zapi­sa­ne na plat­for­mie kur­so­wej, abyś mia­ła je zawsze pod ręką. 

Dostęp do kur­su jest nie­ogra­ni­czo­ny czasowo. 

12-0827 (1)

Plan kursu

Część 1 – 4 modu­ły – Detek­ty­wem być 

W pierw­szej czę­ści kur­su w czte­rech modu­łach zapro­szę Cię do zgłę­bie­nia taj­ni­ków wie­dzy o swo­im życiu, o sobie i o swo­jej histo­rii die­te­tycz­nej. Dowiesz się jakie zacho­wa­nia włą­cza­ją Ci się auto­ma­tycz­nie i jakie prze­ko­na­nia zwią­za­ne z jedze­niem, ale rów­nież z życiem, za nimi sto­ją. Zro­zu­miesz ich siłę i dowiesz się jak prze­jąć nad nimi kon­tro­lę i przy­wró­cić praw­di­ło­we rela­cje z jedzeniem.

Część 2 – 7 modu­łów – Zadbaj o to, co najważniejsze

W dru­giej czę­ści poka­żę Ci jak wiel­ką rolę w odchu­dza­niu odgry­wa zadba­nie o pod­sta­wo­we, fizjo­lo­gicz­ne potrze­by orga­ni­zmu. Zro­zu­miesz dla­cze­go dotych­cza­so­we pró­by odchu­dza­nia koń­czy­ły się fia­skiem. I nawet jeśli teraz wyda­je Ci się to mało praw­do­po­dob­ne, odkry­jesz jak wiel­kie korzy­ści przy­nie­sie Ci zadba­nie o to, o co do tej pory nie dba­łaś wystar­cza­ją­co i bez cze­go Twój orga­nizm jest jak rower z prze­bi­ty­mi opo­na­mi, zerwa­nym łań­cu­chem i urwa­nym peda­łem. Jechać się da, tyl­ko czy to jaz­da czy raczej wal­ka o przetrwanie?

Część 3 – 8 modu­łów – Skrzyn­ka z narzę­dzia­mi do dba­nia o szczu­płość i szczęście

W trze­ciej czę­ści znaj­dziesz narzę­dzia, któ­re pozwo­lą Ci jesz­cze efek­tyw­niej dzia­łać i utrzy­mać efek­ty swo­jej pra­cy w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej. Dowiesz się czym są nawy­ki i dla­cze­go 21 dni, to zde­cy­do­wa­nie za mało, żeby je zbu­do­wać. Poka­żę Ci w jaki spo­sób je budo­wać, żeby zosta­ły z Tobą na zawsze. Zro­zu­miesz czym jest moty­wa­cja i skąd ją brać, dowiesz się jak wzmac­niać sil­ną wolę, kie­dy słab­nie, odkry­jesz, że stres jest nie­od­łącz­nym towa­rzy­szem każ­de­go Two­je­go dnia i nauczysz się z nim żyć i go nie zaja­dać. Zaprzy­jaź­nisz się z emo­cja­mi i odkry­jesz jak wiel­kim są wspar­ciem w zadba­niu o wła­sne potrze­by i zaczniesz bar­dziej świa­do­mie uży­wać języ­ka, któ­rym myślisz i któ­rym mówisz. Zaprzy­jaź­nisz się też z pla­no­wa­niem, bo zaczniesz pla­no­wać po swo­je­mu. Stwo­rzysz swo­je zasa­dy szczę­śli­we­go, szczu­płe­go życia.

Dodatkowo na zamkniętej grupie na FB zaproszę Cię na 5 live’ów:

War­tość kur­su: 1590 zł 799 zł!

20 osób, któ­re jako pierw­sze zaku­pią kurs otrzy­ma­ją gra­tis super nie­spo­dzian­kę o war­to­ści 60 złotych!

Opinie klientek

Jeśli nic nie zmienisz – nic się nie zmieni. A jeśli chcesz czekać na zmianę na lepsze, to przygotuj się, że możesz się nie doczekać.

Weź spra­wy w swo­je ręce, pozwól sobie pomóc i przy­wróć rów­no­wa­gę w życiu i na talerzu. 
chesz wiedzieć więcej? napisz do mnie!

© 2021 Agniesz­ka Węgiel

Stro­na pod tro­skli­wy­mi skrzy­dła­mi 🦋 simplyyourself.online

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!