Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies ser­wi­su inter­ne­to­we­go agnieszkawegiel.pl

 

Niniej­szy doku­ment okre­śla warun­ki prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (zwa­nych dalej rów­nież „dany­mi”) i pli­ków cookies w obsza­rze ser­wi­su inter­ne­to­we­go blife.com.pl., pro­wa­dzo­ne­go za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej, udo­stęp­nio­nej pod adre­sem URL: agnieszkawegiel.pl., zwa­nej dalej „Ser­wi­sem”.

1. Jak skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­to­rem danych?

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w ramach Ser­wi­su jest From­to Agniesz­ka Węgiel z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, 30 – 376, ul. Wiel­ka­noc­na 4k/​2, 30 – 376 Kra­ków, NIP: 734−231−06−58, REGON: 490 825 790, ema­il: kontakt@agnieszkawegiel.pl

2. Na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rzam Two­je dane?

Zbie­ra­jąc dane oso­bo­we, zawsze infor­mu­je­my o pod­sta­wie praw­nej ich prze­twa­rza­nia. Wyni­ka ona z prze­pi­sów RODO (Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE – ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych). Gdy infor­mu­je­my o:

6 pkt 1 lit. a) RODO – ozna­cza to, że prze­twa­rza­my dane oso­bo­we na pod­sta­wie otrzy­ma­nej zgody,

6 pkt 1 lit. b) RODO – ozna­cza to, że prze­twa­rza­my dane oso­bo­we, ponie­waż są one nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy lub do pod­ję­cia dzia­łań przed jej zawar­ciem, na otrzy­ma­ne żądanie,

6 pkt 1 lit. c) RODO – ozna­cza to, że prze­twa­rza­my dane oso­bo­we w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku prawnego,

6 pkt 1 lit. f) RODO – ozna­cza to, że prze­twa­rza­my dane oso­bo­we w celu wyko­na­nia praw­nie uza­sad­nio­nych interesów.

3. Infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu danych w celu zawar­cia i reali­za­cji umów, ewen­tu­al­ne­go docho­dze­nia rosz­czeń i obro­ny przed roszczeniami.

 1. Może­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we nie­zbęd­ne w celu reali­za­cji zawar­tej z Tobą umo­wy. Jed­nak jesz­cze przed jej zawar­ciem, może­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we nie­zbęd­ne w celu pod­ję­cia dzia­łań na Two­je żąda­nie. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. W przy­pad­ku reali­za­cji umo­wy o świad­cze­nie usług płat­nych, może­my prze­twa­rzać Two­je dane w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków rachun­ko­wych i podat­ko­wych. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 3. W trak­cie reali­za­cji umo­wy oraz po jej wyko­na­niu prze­twa­rza­my dane oso­bo­we jej stro­ny w celu ewen­tu­al­ne­go roz­pa­try­wa­nia rosz­czeń, a tak­że ich docho­dze­nia. Naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem jest przy­kła­do­wo moż­li­wość udzie­le­nia odpo­wie­dzi na ewen­tu­al­ną rekla­ma­cję, do cze­go jeste­śmy zobo­wią­za­ni na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów pra­wa cywil­ne­go. W takim przy­pad­ku będzie­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we w opar­ciu o praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, jakim jest obro­na przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi lub ich docho­dze­nie. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będzie­my prze­cho­wy­wać te dane przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji ozna­czo­nych celów, nie póź­niej niż do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z odręb­nych prze­pi­sów prawa.
 5. Masz pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go. W sytu­acji prze­twa­rza­nia danych w celu okre­ślo­nym w pkt 3, masz tak­że pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec ich przetwarzania.
 6. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, jed­nak brak poda­nia tych danych unie­moż­li­wi zawar­cie umo­wy lub jej realizację.

Odbior­ca­mi tych danych są: hostin­go­daw­ca ser­wi­su agnieszkawegiel.pl, dostaw­ca usłu­gi pocz­ty elek­tro­nicz­nej, dostaw­ca usług księ­go­wych i opro­gra­mo­wa­nia słu­żą­ce­go do obsłu­gi fak­tur, dostaw­ca usług ban­ko­wych i płat­no­ści elek­tro­nicz­nych, dostaw­ca usług praw­nych, dorad­czych i win­dy­ka­cyj­nych oraz inni dostaw­cy usług, z któ­rych korzy­sta­my w ramach ozna­czo­ne­go celu.

4. Infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu danych w celu prze­sy­ła­nia newslettera

 1. Umoż­li­wia­my zapi­sa­nie się na listę odbior­ców new­slet­te­ra. Jeże­li sko­rzy­sta­łeś z tej funk­cjo­nal­no­ści, prze­twa­rzam Two­je dane oso­bo­we wła­śnie w celu jego prze­sy­ła­nia. New­slet­ter może zawie­rać tre­ści rekla­mo­we, han­dlo­we lub marketingowe.
 2. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Masz pra­wo do cof­nię­cia udzie­lo­nej zgo­dy w dowol­nym momen­cie. Jed­nak­że cof­nię­cie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem wcze­śniej­sze­go prze­twa­rza­nia danych.
 4. Two­je dane będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su wyco­fa­nia udzie­lo­nej zgo­dy. W przy­pad­ku gdy nigdy jej nie cof­niesz, Two­je dane będą prze­twa­rza­ne do cza­su zaprze­sta­nia przez nas prze­sy­ła­nia newslettera.
 5. Masz pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.
 6. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, jed­nak brak poda­nia tych danych unie­moż­li­wi prze­sy­ła­nie newslettera.

Odbior­ca­mi tych danych są: hostin­go­daw­ca ser­wi­su agnieszkawegiel.pl, dostaw­ca usłu­gi pocz­ty elek­tro­nicz­nej i dostaw­ca usłu­gi wysy­ła­nia new­slet­te­ra.

5. Infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu danych w celu mar­ke­tin­gu bezpośredniego.

 1. Może­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go. Dzie­je się to na przy­kład wów­czas, gdy odpo­wia­da­my na Two­ją wia­do­mość, przed­sta­wia­jąc szcze­gó­ły naszej oferty.
 2. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 pkt 1 lit.f) RODO.
 3. Two­je dane będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su nie­zbęd­ne­go dla celu realizacji.
 1. Masz pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych, a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.
 2. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, a brak poda­nia tych danych unie­moż­li­wi reali­za­cję bez­po­śred­nich dzia­łań marketingowych.

Odbior­ca­mi tych danych są: hostin­go­daw­ca ser­wi­su agnieszkawegiel.pl, dostaw­ca usłu­gi pocz­ty elek­tro­nicz­nej, dostaw­ca usług reklamowych.

6. Infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu danych w celu zapew­nie­nia bezpieczeństwa

 1. Od momen­tu, gdy uru­cha­miasz stro­nę inter­ne­to­wą agnieszkawegiel.pl, w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa usług prze­twa­rza­my takie dane, jak: publicz­ny adres IP urzą­dze­nia, z któ­re­go nade­szło zapy­ta­nie, typ i język prze­glą­dar­ki, data i godzi­na zapy­ta­nia, licz­ba wysy­ła­nych przez ser­wer baj­tów, adres URL uprzed­nio odwie­dzo­nej stro­ny, w przy­pad­ku, gdy odwie­dzi­ny nastą­pi­ły przy uży­ciu tego odno­śni­ka, infor­ma­cje o błę­dach, jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji zapytania.
 2. Naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem w tym prze­twa­rza­niu jest pro­wa­dze­nie dzien­ni­ków zda­rzeń ser­we­ra i zabez­pie­cza­nie Ser­wi­su przed poten­cjal­ny­mi ata­ka­mi haker­ski­mi i inny­mi nad­uży­cia­mi. W tym, moż­li­wość usta­le­nia adre­su IP oso­by wyko­nu­ją­cej nie­do­zwo­lo­ną czyn­ność w obsza­rze Ser­wi­su, taką jak pró­ba łama­nia zabez­pie­czeń, czy publi­ka­cja tre­ści zabro­nio­nych, czy pró­by nie­do­zwo­lo­nych dzia­łań z uży­ciem naszych serwerów.
 3. Prze­twa­rza­nie tych danych odby­wa się na pod­sta­wie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Two­je dane będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji ozna­czo­nych celów, nie póź­niej niż do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z odręb­nych prze­pi­sów prawa.
 5. Masz pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec ich prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.
 6. Poda­nie tych danych jest warun­kiem korzy­sta­nia z Ser­wi­su. Brak poda­nia tych danych unie­moż­li­wi korzy­sta­nie z Serwisu.

Odbior­cą tych danych jest hostin­go­daw­ca agnieszkawegiel.pl.

7.nformacje o odbior­cach danych

Prze­twa­rza­jąc dane oso­bo­we, korzy­sta­my z usług zewnętrz­nych. Dla­te­go odbior­ca­mi Two­ich danych oso­bo­wych mogą być pod­mio­ty trze­cie. Zbie­ra­jąc dane oso­bo­we, zawsze infor­mu­je­my o tych odbior­cach, jed­nak z uwa­gi na pry­mat czy­tel­no­ści komu­ni­ka­tu, czy­ni­my to skró­to­wo. Dla­te­go niniej­szym wyja­śnia­my, że gdy infor­mu­je­my o poszcze­gól­nych kate­go­riach odbior­ców, są to nastę­pu­ją­ce podmioty:

Dostaw­ca usług prze­wo­zo­wych /​ kurie­rzy: Cen­tra­la Pocz­ty Pol­skiej S.A., ul. Rodzi­ny Hisz­pań­skich 8, 00 – 940 War­sza­wa oraz InPost sp. z o.o., z sie­dzi­bą przy ul. Wie­lic­kiej 28, 30 – 552 Kraków.

Hostin­go­daw­ca: simplyyourself.online sp. z o.o., Moniusz­ki 13B/​1, 80 – 274 Gdańsk

Dostaw­ca komu­ni­ka­to­ra: Face­bo­ok Inc. 1 Hac­ker Way, Men­lo Park, CA 94025, Sta­ny Zjednoczone

Dostaw­ca usług rekla­mo­wych: Face­bo­ok Inc. 1 Hac­ker Way, Men­lo Park, CA 94025, Sta­ny Zjednoczone

Dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia słu­żą­ce­go do obsłu­gi fak­tur: Firma.pl, Web INno­va­ti­ve Softwa­re Sp. z o.o., ul. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go 10521, 51 – 166 Wrocław

Dostaw­ca usłu­gi wysy­ła­nia new­slet­te­ra: Mail­Chimp, The Roc­ket Scien­ce Gro­up, LLC, 675 Pon­ce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlan­ta, GA 30308 USA

Dostaw­ca usług ban­ko­wych: ING Bank Ślą­ski SA, Kato­wi­ce, Sokol­ska 34

Dostaw­ca usług płat­no­ści elek­tro­nicz­nych: Przelewy24, obsłu­gi­wa­ne­go przez PAYPRO S.A. ul. Kanc­ler­ska 15, 60 – 327 Poznań NIP 779−236−98−87, REGON 301345068, Sąd Rejo­no­wy Poznań, VIII Wydz. Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go Nr KRS 0000347935

8. Infor­ma­cje o prze­ka­zy­wa­niu danych do państw trzecich

 1. Z uwa­gi na to, że korzy­sta­my z usług innych dostaw­ców, Two­je dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne poza stre­fę Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go, mia­no­wi­cie do kra­ju: Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki (USA).
 2. Komi­sja Euro­pej­ska usta­li­ła, że nie­któ­re kra­je spo­za Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go (EOG) nale­ży­cie chro­nią dane osobowe.

Ponie­waż kraj, do któ­re­go prze­ka­zu­je­my dane oso­bo­we nie został uzna­ny za kraj bez­piecz­ny, prze­ka­zy­wa­nie danych odby­wa się w opar­ciu o umo­wę, zawie­ra­ją­cą stan­dar­do­we klau­zu­le ochro­ny danych, przy­ję­te przez Komi­sję Europejską.

9. Bez­względ­ne upraw­nie­nia osób, któ­rych dane są przetwarzane.

Gdy pisze­my o upraw­nie­niach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych, odno­si­my się do niżej opi­sa­nych upraw­nień. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poniż­szych upraw­nień jest nie­za­leż­na od pod­sta­wy praw­nej prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Pra­wo dostę­pu do danych

Masz pra­wo do uzy­ska­nia od nas potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza­my doty­czą­ce Cie­bie dane oso­bo­we. Jeże­li tak jest, masz pra­wo do uzy­ska­nia dostę­pu do tych danych, a tak­że otrzy­ma­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji o:

- celach przetwarzania,

- kate­go­riach odno­śnych danych,

- odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, któ­rym dane zosta­ły lub zosta­ną ujaw­nio­ne, w szcze­gól­no­ści o odbior­cach w pań­stwach trze­cich lub orga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych, w mia­rę moż­li­wo­ści pla­no­wa­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia danych, a gdy nie będzie to moż­li­we, o kry­te­riach usta­la­nia tego okresu,

- pra­wie do żąda­nia od nas spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia, a tak­że o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego,

- źró­dle danych, jeże­li Two­je dane nie zosta­ły zebra­ne od Ciebie,

- zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu oraz o zasa­dach ich podej­mo­wa­nia, a tak­że o zna­cze­niu i prze­wi­dy­wa­nych kon­se­kwen­cjach takie­go prze­twa­rza­nia dla Cie­bie. Po otrzy­ma­niu takie­go żąda­nia, jeste­śmy zobo­wią­za­ni dostar­czyć kopię danych oso­bo­wych pod­le­ga­ją­cych prze­twa­rza­niu. Jeże­li takie żąda­nie wpły­wa dro­gą elek­tro­nicz­ną i jeże­li nie otrzy­ma­my inne­go zastrze­że­nia, infor­ma­cji udzie­li­my rów­nież dro­gą elektroniczną.

Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych

Masz pra­wo do żąda­nia od nas nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia doty­czą­cych Cie­bie danych oso­bo­wych, któ­re są nie­pra­wi­dło­we. Z uwzględ­nie­niem celów prze­twa­rza­nia, masz pra­wo żąda­nia uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych, w tym poprzez przed­sta­wie­nie dodat­ko­we­go oświadczenia.

Pra­wo do usu­nię­cia danych (bycia zapomnianym)

Masz pra­wo do żąda­nia od nas nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia doty­czą­cych Cie­bie danych oso­bo­wych. Mamy wów­czas obo­wią­zek bez zbęd­nej zwło­ki usu­nąć dane oso­bo­we, jeże­li zacho­dzi jed­na z nastę­pu­ją­cych okoliczności:

- cofnęłaś/​cofnąłeś zgo­dę na prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych i nie mamy innej pod­sta­wy ich przetwarzania,

- wniosłaś/​eś sku­tecz­ny sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych Cie­bie danych,

- Two­je dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z prawem,

- Two­je dane oso­bo­we muszą zostać usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku prawnego,

- Two­je dane zosta­ły zebra­ne w związ­ku z ofe­ro­wa­niem usług spo­łe­czeń­stwa informacyjnego.

Pra­wo do ogra­ni­cze­nia przetwarzania

Masz pra­wo żąda­nia od nas ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

- gdy kwe­stio­nu­jesz pra­wi­dło­wość danych – na okres pozwa­la­ją­cy nam spraw­dzić ich prawidłowość,

- prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, a Ty sprze­ci­wiasz się usu­nię­ciu danych, żąda­jąc w zamian ogra­ni­cze­nia ich wykorzystywania,

- nie potrze­bu­je­my już danych oso­bo­wych do celów prze­twa­rza­nia, ale są one potrzeb­ne Tobie do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń,

- wniosłaś/​eś sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych – do cza­su stwier­dze­nia, czy praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy po naszej stro­nie są nad­rzęd­ne wobec pod­staw Two­je­go sprzeciwu.

Zauto­ma­ty­zo­wa­ne decy­zje, w tym profilowanie

Masz pra­wo do tego, by nie pod­le­gać decy­zji, któ­ra opie­ra się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, i wywo­łu­je wobec Cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na Cie­bie wpły­wa. Pra­wo nie ma zasto­so­wa­nia, jeże­li ta decyzja:

- jest nie­zbęd­na do zawar­cia lub wyko­na­nia umo­wy mię­dzy Tobą, a nami,

- jest dozwo­lo­na pra­wem Unii lub pra­wem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i któ­re prze­wi­du­je wła­ści­we środ­ki ochro­ny Two­ich praw, wol­no­ści i praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów, lub opie­ra się na Two­jej wyraź­nej zgodzie.

Pra­wo do wnie­sie­nia skargi

Masz pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi w związ­ku z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych, do orga­nu nad­zor­cze­go: Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00 – 193 War­sza­wa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e‑mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

10. Względ­ne upraw­nie­nia osób, któ­rych dane są przetwarzane

Pisząc o upraw­nie­niach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych oso­bo­wych, odno­si­my się do niżej opi­sa­nych upraw­nień. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z nich jest każ­do­ra­zo­wo zależ­na od pod­sta­wy praw­nej prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na przetwarzanie

W przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy na to, masz pra­wo do cof­nię­cia udzie­lo­nej zgo­dy w dowol­nej chwi­li. Natu­ral­nie, cof­nię­cie udzie­lo­nej zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem wcze­śniej­sze­go prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Pra­wo do prze­no­sze­nia danych

Masz pra­wo otrzy­mać dostar­czo­ne nam przez sie­bie swo­je dane oso­bo­we, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym i powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go. Masz rów­nież pra­wo prze­słać te dane oso­bo­we inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi bez prze­szkód z naszej stro­ny, jeże­li prze­twa­rza­nie odby­wa się:

- na pod­sta­wie zgo­dy lub na pod­sta­wie umo­wy, oraz

- w spo­sób zautomatyzowany.

Wyko­nu­jąc pra­wo do prze­no­sze­nia danych, masz pra­wo żąda­nia, by dane oso­bo­we zosta­ły prze­sła­ne przez nas bez­po­śred­nio inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi, o ile jest to tech­nicz­nie moż­li­we. Pra­wo to nie może nie­ko­rzyst­nie wpły­wać na pra­wa i wol­no­ści innych.

Pra­wo do sprzeciwu

W przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we na pod­sta­wie art.6 pkt 1 lit. f) RODO, masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia tych danych, z przy­czyn zwią­za­nych z Two­ją szcze­gól­ną sytuacją.

Wów­czas nie wol­no nam już prze­twa­rzać tych danych oso­bo­wych, chy­ba, że wyka­że­my istnienie:

- waż­nych, praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, przy czym pod­sta­wy te muszą być nad­rzęd­ne wobec inte­re­sów, praw i wol­no­ści Two­jej oso­by, lub

- pod­staw do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.

Tak­że jeże­li wnie­siesz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych do celów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, wów­czas nie będzie­my mogli prze­twa­rzać ich do takich celów.

11. Pli­ki cookies – wprowadzenie

Stro­na inter­ne­to­wa Ser­wi­su wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies. Są to powszech­nie sto­so­wa­ne, nie­wiel­kie pli­ki zawie­ra­ją­ce ciąg zna­ków, któ­re są wysy­ła­ne i zapi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, lap­to­pie, table­cie, smart­fo­nie) uży­wa­nym pod­czas odwie­dza­nia Ser­wi­su. Infor­ma­cje te są prze­sy­ła­ne są do pamię­ci uży­wa­nej prze­glą­dar­ki, któ­ra wysy­ła je z powro­tem przy następ­nych wej­ściach na stro­nę inter­ne­to­wą. Pli­ki cookies może­my ska­te­go­ry­zo­wać z uwzględ­nie­niem trzech metod podziału.

Pod wzglę­dem celów sto­so­wa­nia pli­ków cookies, roz­róż­nia­my ich trzy kategorie:

Pli­ki nie­zbęd­ne – pli­ki te umoż­li­wia­ją pra­wi­dło­we dzia­ła­nie Ser­wi­su oraz jego funk­cjo­nal­no­ści, np. pli­ki cookies uwie­rzy­tel­nia­ją­ce lub zabez­pie­cza­ją­ce. Bez ich zapi­sa­nia na Two­im urzą­dze­niu, korzy­sta­nie z Ser­wi­su będzie niemożliwe.

Pli­ki funk­cjo­nal­ne – pli­ki umoż­li­wia­ją­ce zapa­mię­ta­nie wybra­nych przez Cie­bie usta­wień i dosto­so­wa­nie Ser­wi­su do Two­ich potrzeb i pre­fe­ren­cji, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej. Pozwa­la­ją one nam na popra­wę funk­cjo­nal­no­ści i wydaj­no­ści Ser­wi­su. Bez ich zapi­sa­nia na Two­im urzą­dze­niu, korzy­sta­nie z nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su będzie ograniczone.

Pli­ki biz­ne­so­we – do tej kate­go­rii nale­żą np. cookies rekla­mo­we. Bez ich zapi­sa­nia na Two­im urzą­dze­niu, korzy­sta­nie z nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su może być ograniczone.

Pod wzglę­dem cza­su ich waż­no­ści, roz­róż­nia­my dwie kate­go­rie pli­ków cookies:

- pli­ki sesyj­ne – ist­nie­ją­ce do koń­ca danej sesji,

- pli­ki trwa­łe – ist­nie­ją­ce po ukoń­cze­niu sesji.

Pod wzglę­dem roz­róż­nie­nia pod­mio­tu admi­ni­stru­ją­ce­go pli­ka­mi cookies, wyodrębniamy:

- nasze pli­ki cookies,

- pli­ki cookies pod­mio­tów trzecich.

12. Pli­ki cookies admi­ni­stra­to­ra danych

Admi­ni­stro­wa­ne przez nas pli­ki cookies pozwa­la­ją na:

- zabez­pie­cza­nie Ser­wi­su przed ata­ka­mi hakerskimi,

- „zapa­mię­ty­wa­nie” przez prze­glą­dar­kę zawar­to­ści pól uzu­peł­nia­nych for­mu­la­rzy (opcjo­nal­nie),

- „zapa­mię­ty­wa­nie” przez prze­glą­dar­kę pozy­cji doda­nych do koszyka.

Dzię­ki temu korzy­sta­nie z funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su sta­je się łatwiej­sze i przyjemniejsze.

13. Pli­ki cookies pod­mio­tów trzecich

Google

Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies admi­ni­stro­wa­ne przez Google Inc. 1600 Amphi­the­atre Pkwy, Moun­ta­in View, CA 94043, Sta­ny Zjed­no­czo­ne w ramach usług:

Google Ads – pozwa­la­ją one na pro­wa­dze­nie i oce­nę jako­ści kam­pa­nii rekla­mo­wych, reali­zo­wa­nych przy uży­ciu usłu­gi Google Ads,

Google Ana­ly­tics – pozwa­la­ją one na oce­nę jako­ści kam­pa­nii rekla­mo­wych, reali­zo­wa­nych przy uży­ciu usłu­gi Google Ads, a tak­że na bada­nie zacho­wań i ruchu użyt­kow­ni­ków oraz spo­rzą­dza­nie sta­ty­styk ruchu.

Zbie­ra­ne przez Google Inc mają cha­rak­ter ano­ni­mo­wy i zbior­czy. W szcze­gól­no­ści nie zawie­ra­ją cech iden­ty­fi­ku­ją­cych (rozu­mia­nych jako dane oso­bo­we) użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su. Korzy­sta­jąc z wymie­nio­nych usług zbie­ra­my takie dane jak źró­dła pozy­ska­nia użyt­kow­ni­ków odwie­dzją­cych Ser­wis, a tak­że oraz spo­sób ich zacho­wa­nia na stro­nie Ser­wi­su, infor­ma­cje na temat uży­wa­nych przez nich urzą­dzeń i prze­glą­da­rek, adres IP, dome­nę, dane demo­gra­ficz­ne (wiek, płeć), zain­te­re­so­wa­nia i dane geograficzne.

Face­bo­ok

Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies sto­so­wa­ne przez Face­bo­ok Inc. 1 Hac­ker Way, Men­lo Park, CA 94025, Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Pli­ki te mogą być sto­so­wa­ne w celu połą­cze­nia Two­je­go kon­ta w zewnętrz­nym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok z kon­tem w Ser­wi­sie (o ile udo­stęp­nia­my taką funk­cjo­nal­ność i o ile korzy­stasz z tego kon­ta. Pli­ki te mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne w celu prze­twa­rza­nia w ser­wi­sie Face­bo­ok Two­ich czyn­no­ści wyko­na­nych z uży­ciem przy­ci­sków „Udo­stęp­nij” lub „Lubię to”. Prze­twa­rza­nie tych czyn­no­ści może mieć cha­rak­ter publiczny.

Korzy­sta­nie z pli­ków cookies pod­mio­tów trze­cich jest uwa­run­ko­wa­ne poli­ty­ką pry­wat­no­ści i pli­ków cookies, sto­so­wa­ną przez te pod­mio­ty. Aktu­al­ne zasa­dy pod­mio­tów trze­cich w tym zakre­sie, moż­na zna­leźć tutaj: https://www.e‑regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikowcookies/.

14. Zgo­da na uży­wa­nie pli­ków cookies i zarzą­dza­nie nimi

Zgo­da na prze­twa­rza­nie pli­ków cookies jest dobro­wol­na i może zostać cof­nię­ta w każ­dym cza­sie. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że brak zgo­dy na wyko­rzy­sty­wa­nie nie­któ­rych pli­ków cookies może spo­wo­do­wać ogra­ni­cze­nia w korzy­sta­niu z Ser­wi­su i jego funk­cjo­nal­no­ści, a nawet unie­moż­li­wić to korzystanie.

Udzie­le­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie pli­ków cookies może nastąpić:

- za pomo­cą usta­wień opro­gra­mo­wa­nia zain­sta­lo­wa­ne­go w wyko­rzy­sty­wa­nym przez Użyt­kow­ni­ka tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu końcowym,

- poprzez uży­cie przy­ci­sku zawie­ra­ją­ce­go oświad­cze­nie o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie pli­ków cookies lub potwier­dze­nie zapo­zna­nia się z jego warunkami.

Naj­czę­ściej usta­wie­nia prze­glą­dar­ki domyśl­nie dopusz­cza­ją umiesz­cza­nie pli­ków cookies i innych infor­ma­cji na urzą­dze­niu koń­co­wym. Jeże­li nie zga­dzasz się na zapi­sy­wa­nie tych pli­ków, koniecz­na jest odpo­wied­nia zmia­na usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Moż­li­we jest wyłą­cze­nie ich zapi­sy­wa­nia dla wszyst­kich połą­czeń z danej prze­glą­dar­ki lub dla kon­kret­nej witry­ny, a tak­że ich usu­wa­nie. Spo­sób zarzą­dza­nia pli­ka­mi zale­ży od uży­wa­ne­go oprogramowania.

Aktu­al­ne zasa­dy zarzą­dza­nia pli­ka­mi możesz zna­leźć w usta­wie­niach sto­so­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, a tak­że tutaj: https://www.eregulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

15. Pamięć podręczna

Korzy­sta­jąc ze stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su, może­my w spo­sób auto­ma­tycz­ny korzy­stać z pamię­ci pod­ręcz­nej zain­sta­lo­wa­nej w Two­im urzą­dze­niu. W ramach pamię­ci lokal­nej, moż­li­we jest prze­cho­wy­wa­nie danych mię­dzy­se­syj­nie, tj. pomię­dzy kolej­ny­mi odwie­dzi­na­mi stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su. Celem korzy­sta­nia z pamię­ci pod­ręcz­nej jest przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia z Ser­wi­su, poprzez wyeli­mi­no­wa­nie sytu­acji, w któ­rej te same dane były­by wie­lo­krot­nie pobie­ra­ne z Ser­wi­su, obcią­ża­jąc tym samym łącze inter­ne­to­we Użyt­kow­ni­ka. Pamięć pod­ręcz­na może rów­nież prze­cho­wy­wać takie dane jak hasło do logowania.

16. Tagi pixel

Wyko­rzy­stu­je­my sto­so­wa­ną przez Face­bo­ok Inc. 1 Hac­ker Way, Men­lo Park, CA 94025, Sta­ny Zjed­no­czo­ne tech­no­lo­gię tagów pik­se­lo­wych. Są to ele­men­ty publi­ko­wa­ne w tre­ściach cyfro­wych i umoż­li­wia­ją reje­stro­wa­nie infor­ma­cji np. o aktyw­no­ści reali­zo­wa­nej na stro­nie inter­ne­to­wej, a tak­że oce­nę sku­tecz­no­ści reklam. Zarzą­dza­nie tagiem pixe­lo­wym Face­bo­ok Inc jest moż­li­we za pośred­nic­twem ser­wi­su Face­bo­ok, w jego pane­lu użyt­kow­ni­ka. Wię­cej infor­ma­cji w tym zakre­sie, znaj­dziesz tutaj: https://www.e‑regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnoscii-plikow-cookies/.

17. Odno­śni­ki do innych stron lub oprogramowań

Ser­wis może zawie­rać odno­śni­ki do innych stron inter­ne­to­wych lub opro­gra­mo­wa­nia. Nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za obo­wią­zu­ją­ce na tych stro­nach lub w tym opro­gra­mo­wa­niu zasa­dy prze­strze­ga­nia poli­ty­ki pry­wat­no­ści i prze­twa­rza­nia pli­ków cookies. Zale­ca­my zapo­zna­nie się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści i pli­ków cookies tych stron lub opro­gra­mo­wa­nia po wej­ściu na nie lub przed ich instalacją.

18. Zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies.

 1. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies wcho­dzi w życie w dacie opu­bli­ko­wa­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 2. Zmia­na Poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies nastę­pu­je poprzez publi­ka­cję jej nowej tre­ści na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 3. Infor­ma­cję o zmia­nie Poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies publi­ku­je­my w obsza­rze stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 3 dni przed datą roz­po­czę­cia obo­wią­zy­wa­nia jego nowe­go brzmienia.

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!