Blog 20 czerwca, 2017

Zeszczupleli, ale nadal są nieszczęśliwi

Dzi­siaj zapra­szam do Radia Kra­ków. Mia­łam nie­by­wa­łą przy­jem­ność być gościem Ewy Szkur­łat i roz­ma­wiać o psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tach oty­ło­ści w towa­rzy­stwie prof. Andrze­ja Budzyń­skie­go z Czer­wo­nej Chi­rur­gii UJ. Posłu­chaj tutaj: Zeszczu­ple­li, ale nadal są nieszczęśliwi.

Czytaj dalej »

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!