Blog bariatria / leczenie otyłości

Psychologiczne przyczyny otyłości

Epi­de­mia oty­ło­ści zata­cza coraz szer­sze krę­gi. W poszu­ki­wa­niu jej przy­czyn, poza kwe­stia­mi fizjo­lo­gicz­ny­mi, zwra­ca się uwa­gę na czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne. Gra­ją one bowiem nie­ba­ga­tel­ną rolę w roz­wo­ju oty­ło­ści. Szcze­gól­nie, że zasa­dy zdrowego

Czytaj dalej »

Otyłości się nie odchudza – otyłość się leczy.

Poję­cia oty­łość i nad­wa­ga w naszym spo­łe­czeń­stwie czę­sto są trak­to­wa­ne jak syno­ni­my. Tym­cza­sem nad­wa­ga jest scho­rze­niem pro­wa­dzą­cym do oty­ło­ści. Roz­róż­nie­nie mię­dzy nad­wa­gą i oty­ło­ścią okre­śla­ne jest na pod­sta­wie skła­du cia­ła i ilo­ści zma­ga­zy­no­wa­nej tkanki

Czytaj dalej »

Operacja bariatryczna i jo-jo – jak to możliwe?

Chi­rur­gicz­ne lecze­nie oty­ło­ści to szan­sa na zdro­wie i spraw­ne życie dla wie­lu osób. W świa­do­mo­ści wie­lu pozo­sta­je jed­nak nadal magicz­ną różdż­ką, któ­ra roz­wią­że pro­blem raz na zawsze. Nie­ste­ty chi­rur­gia baria­trycz­na nie jest

Czytaj dalej »

Rola psychologa w chirurgicznym leczeniu otyłości.

Rola czyn­ni­ków psy­cho­lo­gicz­nych w roz­wo­ju oty­ło­ści wyda­je się nie­za­prze­czal­na. Na dro­dze pacjen­ta do efek­tyw­nej utra­ty masy cia­ła może sta­nąć wie­le prze­szkód – cho­ro­by i zabu­rze­nia psy­chicz­ne, uza­leż­nie­nia, a tak­że brak umie­jęt­no­ści radze­nia sobie

Czytaj dalej »

Jedzenie – moja jedyna przyjemność

Z wia­do­mo­ści do psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia:- Bo pani to jest taka zasad­ni­cza – tego nie wol­no, tam­te­go nie wol­no, nawet kawy z mle­kiem się pani cze­pia. A prze­cież mówi pani, że wszyst­ko jest

Czytaj dalej »

Mózg, odchudzanie i nagrody

Z gabi­ne­tu psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia:- Ja się tak sta­ram, a ta wred­na waga ani drgnie 😩😩😩- A co kon­kret­nie Pani robi?- No… sta­ram się jeść regu­lar­nie, wmu­szam w sie­bie wodę, wyrze­kam się wszyst­kie­go, co lubię…

Czytaj dalej »

Covid i odchudzanie

Los kazał nam się zatrzy­mać. I dał nam CZAS.W nie­faj­ny spo­sób, ale dał. Sie­dzisz w domu, nie wozisz dzie­ci na zaję­cia, nie spie­szysz się na tram­waj, nie idziesz na basen. Jaką więc teraz masz

Czytaj dalej »

Chcę dołączyć do II edycji kursu!