Umów się na konsultację

Żeby schud­nąć nie możesz być na diecie!

- Masz nad­wa­gę, chcesz trwa­le schud­nąć, ale nie jesteś w sta­nie utrzy­mać rygo­ru kolej­nych diet? Wra­casz do sta­rych nawy­ków, a jojo dopro­wa­dza do przy­ro­stu masy cia­ła, fru­stra­cji i zniechęcenia?

- Cho­ru­jesz na oty­łość, przy­go­to­wu­jesz się do ope­ra­cji baria­trycz­nej lub jesteś po niej i chcesz dowie­dzieć się jak utrzy­mać niską poope­ra­cyj­ną masę cia­ła do koń­ca życia?

Napisz do mnie i umów się na kon­sul­ta­cje w gabi­ne­cie:
Kra­ków, ul Bałuc­kie­go 298 lub onli­ne (Sky­pe): kontakt@agnieszkawegiel.pl

8-0797

Chcesz być na bieżąco z ofertą i terminami sprzedaży kursów?

Zapisz się do new­slet­te­ra – zostaw swój e‑mail.

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!