Regulamin serwisu internetowego agnieszkawegiel.pl

 

1. Defi­ni­cje uży­te w regulaminie

Dni robo­cze to dni tygo­dnia od ponie­dział­ku do piąt­ku, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy.

Dostar­cze­nie to pro­ces dorę­cze­nia Towa­rów Użyt­kow­ni­ko­wi do wska­za­ne­go przez nie­go miej­sca prze­zna­cze­nia, reali­zo­wa­ny za pośred­nic­twem Przewoźnika.

Kon­su­ment to Użyt­kow­nik, któ­ry jest oso­bą fizycz­ną i zawie­ra umo­wę w celu nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z pro­wa­dzo­ną przez nie­go dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.

Koszyk to funk­cjo­nal­ność Ser­wi­su, umoż­li­wia­ją­cą kom­ple­to­wa­nie zamó­wień Towa­rów przez Użytkownika.

Regu­la­min to niniej­sze warun­ki umow­ne, któ­rych przed­miot sta­no­wi świad­cze­nie Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Użyt­kow­ni­ków, za pośred­nic­twem Serwisu.

Ser­wis to ser­wis inter­ne­to­wy, pro­wa­dzo­ny przez Usłu­go­daw­cę za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej dostęp­nej w sie­ci Inter­net pod adre­sem URL: agnieszkawegiel.pl

Sprze­daż to Usłu­ga sprze­da­ży Towa­rów, świad­czo­na przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Użyt­kow­ni­ka, któ­rej przed­miot sta­no­wi zobo­wią­za­nie Usłu­go­daw­cy do prze­nie­sie­nia na Użyt­kow­ni­ka wła­sno­ści Towa­rów i ich wyda­nia oraz zobo­wią­za­nie Użyt­kow­ni­ka do ode­bra­nia Towa­rów i zapła­ty Usłu­go­daw­cy ozna­czo­nej ceny.

Towar to rzecz zapre­zen­to­wa­na w obsza­rze Ser­wi­su przez Usłu­go­daw­cę w celu Sprzedaży.

Usłu­ga to usłu­ga świad­czo­na przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Użyt­kow­ni­ka, na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej pomię­dzy stro­na­mi za pośred­nic­twem Ser­wi­su. Zawar­cie umo­wy nastę­pu­je w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu zawie­ra­nia umów na odle­głość, bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści stron.

Usłu­go­daw­ca to From­to Agniesz­ka Węgiel z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, 30 – 376, ul. Wiel­ka­noc­na 4k/​2, 30 – 376 Kra­ków, NIP: 734−231−06−58, REGON: 490 825 790, ema­il: kontakt@agnieszkawegiel.pl

Użyt­kow­nik to oso­ba fizycz­na, pod warun­kiem posia­da­nia peł­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, lub ogra­ni­czo­nej zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych w przy­pad­kach ure­gu­lo­wa­nych prze­pi­sa­mi pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go lub pod warun­kiem posia­da­nia zgo­dy przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go, a tak­że oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie posia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, na któ­rej rzecz prze­pi­sy pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go przy­zna­ją zdol­ność praw­ną, któ­ra zawie­ra z Usłu­go­daw­cą umo­wę o świad­cze­nie Usługi.

2. Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Usłu­go­daw­ca świad­czy Usłu­gi zgod­nie z Regu­la­mi­nem i prze­pi­sa­mi powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.
 2. Świad­cze­nie Usług odby­wa się za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su przez 24 godzi­ny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Usłu­go­daw­ca udo­stęp­nia niniej­szy Regu­la­min na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su oraz może zamiesz­czać go w załą­cze­niu do wia­do­mo­ści e‑mail, zawie­ra­ją­cych oświad­cze­nia o przy­ję­ciu ofert Użyt­kow­ni­ków. Użyt­kow­ni­cy mogą w dowol­nym cza­sie: uzy­skać dostęp do Regu­la­mi­nu, utrwa­lić go, pozy­skać i odtwo­rzyć poprzez wydru­ko­wa­nie lub zapi­sa­nie na nośni­ku danych.
 4. Poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su infor­ma­cje nie sta­no­wią ofer­ty Usłu­go­daw­cy w rozu­mie­niu art. 66 usta­wy Kodeks cywil­ny, a jedy­nie zapro­sze­nie Użyt­kow­ni­ków do skła­da­nia ofert zawar­cia umo­wy, zgod­nie z art. 71 usta­wy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzy­sta­nia z wszyst­kich funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su, koniecz­ne jest dys­po­no­wa­nie przez Użyt­kow­ni­ka:
  - urzą­dze­niem tele­in­for­ma­tycz­nym z dostę­pem do sie­ci Inter­net,
  - popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ną prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą w wer­sji aktu­al­nej bądź poprzed­niej: Micro­soft Edge, Mozil­la Fire­fox, Google Chro­me, Safa­ri lub Ope­ra, z włą­czo­ną obsłu­gą Java­Script,
  - aktyw­nym i popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­nym kon­tem pocz­ty elek­tro­nicz­nej,
  - aktyw­ną i popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ną kame­rą z mikro­fo­nem,
  - indy­wi­du­al­nym kon­tem w apli­ka­cji Clickmeeting.
 6. Korzy­sta­nie z Ser­wi­su może wią­zać się z ponie­sie­niem przez Użyt­kow­ni­ka kosz­tów opłat z tytu­łu dostę­pu do sie­ci Inter­net oraz trans­mi­sji danych, w zakre­sie usta­no­wio­nym umo­wą z ope­ra­to­rem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym, z któ­re­go usług korzy­sta Użytkownik.

3. Pod­sta­wo­we funk­cjo­nal­no­ści serwisu

 1. Usłu­go­daw­ca udo­stęp­nia Użyt­kow­ni­kom nastę­pu­ją­ce pod­sta­wo­we funk­cjo­nal­no­ści Serwisu:

- udo­stęp­nie­nie wyszukiwarki,

- wpro­wa­dze­nie opinii,

- pole­ce­nie zaso­bów Serwisu.

 1. Aby wyszu­kać tre­ści w Ser­wi­sie, nale­ży wpro­wa­dzić w obsza­rze wyszu­ki­war­ki Ser­wi­su żąda­ną treść, a następ­nie ją zatwier­dzić. Funk­cjo­nal­ność umoż­li­wia prze­szu­ki­wa­nie zaso­bów Ser­wi­su przy uży­ciu słów klu­czo­wych wpro­wa­dzo­nych przez Użytkownika.
 2. Aby wpro­wa­dzić opi­nię, nale­ży sko­rzy­stać z for­mu­la­rza opi­nii, poprzez uzu­peł­nie­nie jego obli­ga­to­ryj­nych pól oraz wpro­wa­dze­nie dekla­ro­wa­nej oce­ny lub tre­ści. Funk­cjo­nal­ność może umoż­li­wiać wysta­wie­nie oce­ny w ozna­czo­nej skali.

Aby sko­rzy­stać z funk­cjo­nal­no­ści pole­ce­nia zaso­bów Ser­wi­su w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, nale­ży użyć przy­ci­sków przy­pi­sa­nych do tych mediów, opu­bli­ko­wa­nych w obsza­rze danych zaso­bów Ser­wi­su. W celu sko­rzy­sta­nia z tej funk­cjo­nal­no­ści, wyma­ga­ne jest posia­da­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka w wybra­nych mediach społecznościowych.

4. Zama­wia­nie pro­duk­tów i usług serwisu

 1. Zamó­wie­nia na Towa­ry moż­na skła­dać za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su przez 7 dni w tygo­dniu i 24 godzi­ny na dobę, przy uży­ciu funk­cji Koszyk.
 2. Po skom­ple­to­wa­niu listy zamó­wień Towa­rów, w obsza­rze Koszy­ka Użyt­kow­nik wpro­wa­dza lub wybiera:

- infor­ma­cje rozliczeniowe,

- infor­ma­cje o dosta­wie, zawie­ra­ją­ce adres Dostarczenia,

- meto­dę płatności.

 1. Zło­że­nie zamó­wie­nia poprze­dza otrzy­ma­nie przez Użyt­kow­ni­ka poprzez wyświe­tle­nie w obsza­rze Koszy­ka, infor­ma­cji o łącz­nej cenie za zamó­wie­nie wraz z podat­ka­mi oraz kosz­ta­mi pochod­ny­mi, w szcze­gól­no­ści kosz­ta­mi Dostar­cze­nia i płatności.
 2. Zło­że­nie zamó­wie­nia może nastą­pić poprzez uży­cie wła­ści­we­go przy­ci­sku w Koszy­ku i jest rów­no­znacz­ne ze zło­że­niem Usłu­go­daw­cy przez Użyt­kow­ni­ka ofer­ty zawar­cia umo­wy Sprze­da­ży Towa­rów uję­tych w zamówieniu.
 3. Przed wysła­niem for­mu­la­rza zamó­wie­nia, poprzez zazna­cze­nie wła­ści­we­go pola kon­tro­l­ne­go, Użyt­kow­nik powi­nien oświad­czyć, iż zapo­znał się z Regu­la­mi­nem i akcep­tu­je jego postanowienia.
 4. Zło­żo­ne zamó­wie­nie może zostać zmie­nio­ne przez Użyt­kow­ni­ka do momen­tu otrzy­ma­nia infor­ma­cji o nada­niu Towa­rów przez Usługodawcę.
 5. Zmia­na zamó­wie­nia może obej­mo­wać jego anu­lo­wa­nie, anu­lo­wa­nie w czę­ści, roz­sze­rze­nie o dodat­ko­we Towa­ry, zmia­nę adre­su Dostarczenia.
 6. Usłu­go­daw­ca nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je Użyt­kow­ni­ka o nie­moż­li­wo­ści przy­ję­cia zamó­wie­nia, w przy­pad­ku wystą­pie­nia oko­licz­no­ści ją powo­du­ją­cych. Udzie­le­nie tej infor­ma­cji nastę­pu­je dro­gą tele­fo­nicz­ną lub elektroniczną.
 7. Przy­ję­cie ofer­ty Użyt­kow­ni­ka doko­na­ne przez Usłu­go­daw­cę z zastrze­że­niem zmia­ny, o któ­rej sta­no­wi punkt powyż­szy poczy­tu­je się za nową ofer­tę, wyma­ga­ją­cą przy­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka w celu zawar­cia umo­wy Sprzedaży.
 8. Potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia przez Usłu­go­daw­cę nastę­pu­je poprzez nie­zwłocz­ne prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail. Wia­do­mość ta zawie­ra usta­lo­ne przez stro­ny warun­ki zawar­tej umo­wy, a tak­że dane wpro­wa­dzo­ne przez Użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia, w celu umoż­li­wie­nia wykry­cia błę­dów w nich wystę­pu­ją­cych. W przy­pad­ku wykry­cia takie­go błę­du, Użyt­kow­nik może powia­do­mić Usłu­go­daw­cę o tym fak­cie, poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści e‑mail ze wska­za­niem popraw­nych danych.

Potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia jest rów­no­znacz­ne z przy­ję­ciem przez Usłu­go­daw­cę ofer­ty zawar­cia umo­wy Sprze­da­ży, zło­żo­nej przez Użyt­kow­ni­ka.

5. Sprze­daż książ­ki w wer­sji papierowej

 1. Usłu­go­daw­ca świad­czy na rzecz Użyt­kow­ni­ków Usłu­gę Sprze­da­ży Towa­rów na odle­głość, za pośred­nic­twem Serwisu.
 2. Przed­miot umo­wy Sprze­da­ży obej­mu­je zobo­wią­za­nie Usłu­go­daw­cy do prze­nie­sie­nia na Użyt­kow­ni­ka wła­sno­ści Towa­rów i wyda­nia ich, oraz zobo­wią­za­nie Użyt­kow­ni­ka do ode­bra­nia Towa­rów i zapła­ty Usłu­go­daw­cy ceny Towarów.
 3. Usłu­go­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do pro­wa­dze­nia kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych, pole­ga­ją­cych w szcze­gól­no­ści na obni­że­niu ceny Towa­rów lub Usług do okre­ślo­ne­go ter­mi­nu lub wyczer­pa­nia zapa­su Towa­rów pod­le­ga­ją­cych promocji.
 4. Zawie­ra­jąc umo­wę Sprze­da­ży, Usłu­go­daw­ca zobo­wią­zu­je się do Dostar­cze­nia Użyt­kow­ni­ko­wi Towa­rów bez wad.
 5. Umo­wa Sprze­da­ży zosta­je zawar­ta z chwi­lą potwier­dze­nia przy­ję­cia zamó­wie­nia Użyt­kow­ni­ka przez Usługodawcę.
 6. Wyda­nie Towa­rów nastę­pu­je w cza­sie poda­nym w opi­sie Towaru.
 7. Czas reali­za­cji wyda­nia Towa­rów może ulec zmia­nie w przy­pad­ku zmia­ny zamó­wie­nia przez Użytkownika.
 8. Wyda­nie Towa­rów odby­wa się za pośred­nic­twem Prze­woź­ni­ka, w Dni robo­cze pod adres poda­ny przez Użytkownika.
 9. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w przed­mio­cie dostęp­nych metod Dostar­cze­nia, Prze­woź­ni­ków oraz zwią­za­nych z nimi kosz­tów, są opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su, a Użyt­kow­nik jest o nich infor­mo­wa­ny w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia zamówienia.
 10. Wyda­nie Towa­rów nastę­pu­je nie wcze­śniej, niż po uisz­cze­niu zapła­ty przez Użytkownika.
 11. Potwier­dze­nie wyda­nia Towa­rów Prze­woź­ni­ko­wi w celu ich Dostar­cze­nia, może zostać doko­na­ne poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Użytkownika.
 12. Nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia rze­czy prze­cho­dzi na Kon­su­men­ta z chwi­lą jej wyda­nia Konsumentowi.
 13. Zale­ca się, aby dostar­czo­na prze­sył­ka zosta­ła zba­da­na przez Użyt­kow­ni­ka przy obec­no­ści Przewoźnika.
 14. W przy­pad­ku stwier­dze­nia uszko­dze­nia prze­sył­ki Użyt­kow­nik ma pra­wo żądać spo­rzą­dze­nia wła­ści­we­go pro­to­ko­łu.

  6. Sprze­daż mate­ria­łów w wer­sji elek­tro­nicz­nej (ebo­ok, kur­sy online)
 1. Usłu­go­daw­ca świad­czy na rzecz Użyt­kow­ni­ków Usłu­gę Sprze­da­ży Towa­rów na odle­głość, za pośred­nic­twem Serwisu.
 2. Przed­miot umo­wy Sprze­da­ży obej­mu­je zobo­wią­za­nie Usłu­go­daw­cy do prze­nie­sie­nia na Użyt­kow­ni­ka wła­sno­ści Towa­rów i wyda­nia ich dro­gą elek­tro­nicz­ną na wska­za­ny przez Użyt­kow­ni­ka adres ema­il. oraz zobo­wią­za­nie Użyt­kow­ni­ka do ode­bra­nia Towa­rów i zapła­ty Usłu­go­daw­cy ceny Towarów.
 3. Usłu­go­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do pro­wa­dze­nia kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych, pole­ga­ją­cych w szcze­gól­no­ści na obni­że­niu ceny Towa­rów lub Usług do okre­ślo­ne­go ter­mi­nu lub wyczer­pa­nia zapa­su Towa­rów pod­le­ga­ją­cych promocji.
 4. Zawie­ra­jąc umo­wę Sprze­da­ży, Usłu­go­daw­ca zobo­wią­zu­je się do Dostar­cze­nia Użyt­kow­ni­ko­wi Towa­rów bez wad.
 5. Umo­wa Sprze­da­ży zosta­je zawar­ta z chwi­lą potwier­dze­nia przy­ję­cia zamó­wie­nia Użyt­kow­ni­ka przez Usługodawcę.
 6. Wyda­nie Towa­rów nastę­pu­je w cza­sie poda­nym w opi­sie Towaru.
 7. Czas reali­za­cji wyda­nia Towa­rów może ulec zmia­nie w przy­pad­ku zmia­ny zamó­wie­nia przez Użytkownika.
 8. Wyda­nie Towa­rów odby­wa się za pośred­nic­twem inter­ne­tu na wska­za­ny adres ema­il poda­ny przez Użyt­kow­ni­ka 7 dni w tygodniu.
 9. Udo­stęp­nie­nie Towa­rów onli­ne nastę­pu­je nie wcze­śniej, niż po uisz­cze­niu zapła­ty przez Użytkownika.

Nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia rze­czy prze­cho­dzi na Kon­su­men­ta z chwi­lą jej wyda­nia Kon­su­men­to­wi

7. Zakup szko­leń i kur­sów online

 1. Zapi­sy na szko­le­nia i zakup kur­sów onli­ne reali­zo­wa­ne na odle­głość moż­na skła­dać za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su przez 7 dni w tygo­dniu i 24 godzi­ny na dobę.
 2. Pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia Użyt­kow­nik wybie­ra lub wprowadza:

- rodzaj Usługi,

- infor­ma­cje rozliczeniowe.

 1. Zło­że­nie zamó­wie­nia poprze­dza otrzy­ma­nie przez Użyt­kow­ni­ka poprzez wyświe­tle­nie infor­ma­cji o łącz­nej cenie za zamó­wie­nie wraz z podat­ka­mi oraz kosz­ta­mi pochod­ny­mi, w szcze­gól­no­ści kosz­ta­mi płatności.
 2. Zło­że­nie zamó­wie­nia może nastą­pić poprzez uży­cie wła­ści­we­go przy­ci­sku fina­li­zu­ją­ce­go zamó­wie­nie jest rów­no­znacz­ne ze zło­że­niem Usłu­go­daw­cy przez Użyt­kow­ni­ka ofer­ty zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi uję­tej w zamówieniu.
 3. Przed wysła­niem for­mu­la­rza zamó­wie­nia, poprzez zazna­cze­nie wła­ści­we­go pola kon­tro­l­ne­go, Użyt­kow­nik powi­nien oświad­czyć, iż zapo­znał się z Regu­la­mi­nem i akcep­tu­je jego postanowienia.
 4. Usłu­gę uzna­je się za zare­zer­wo­wa­ną po zaksię­go­wa­niu doko­na­nej płatności.
 5. Usłu­go­daw­ca nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je Użyt­kow­ni­ka o nie­moż­li­wo­ści przy­ję­cia zamó­wie­nia, w przy­pad­ku wystą­pie­nia oko­licz­no­ści ją powo­du­ją­cych. Udzie­le­nie tej infor­ma­cji nastę­pu­je dro­gą tele­fo­nicz­ną lub elektroniczną.
 6. Przy­ję­cie ofer­ty Użyt­kow­ni­ka doko­na­ne przez Usłu­go­daw­cę z zastrze­że­niem zmia­ny, o któ­rej sta­no­wi punkt powyż­szy poczy­tu­je się za nową ofer­tę, wyma­ga­ją­cą przy­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka w celu zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie Usług.
 7. Potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia przez Usłu­go­daw­cę nastę­pu­je poprzez nie­zwłocz­ne prze­sła­nie wia­do­mo­ści e‑mail. Wia­do­mość ta zawie­ra usta­lo­ne przez stro­ny warun­ki zawar­tej umo­wy, a tak­że dane wpro­wa­dzo­ne przez Użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia, w celu umoż­li­wie­nia wykry­cia błę­dów w nich wystę­pu­ją­cych. W przy­pad­ku wykry­cia takie­go błę­du, Użyt­kow­nik może powia­do­mić Usłu­go­daw­cę o tym fak­cie, poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści e‑mail ze wska­za­niem popraw­nych danych.

Potwier­dze­nie przy­ję­cia zamó­wie­nia jest rów­no­znacz­ne z przy­ję­ciem przez Usłu­go­daw­cę ofer­ty zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie Usług, zło­żo­nej przez Użyt­kow­ni­ka.

8. Warun­ki reali­za­cji szko­le­nia online

 1. Usłu­go­daw­ca świad­czy na rzecz Użyt­kow­ni­ków Usłu­gę zapew­nie­nia dostęp­no­ści spe­cja­li­sty we wska­za­nym ter­mi­nie, w celu reali­za­cji szko­le­nia onli­ne z Użytkownikiem.
 2. Przed­miot i zakres szko­leń onli­ne z Użyt­kow­ni­kiem został okre­ślo­ny w obsza­rze stro­ny inter­ne­to­wej Serwisu.
 3. Po zło­że­niu i opła­ce­niu zamó­wie­nia Użyt­kow­nik otrzy­ma wia­do­mość e‑mail z infor­ma­cją rezerwacyjną.
 4. Usłu­gi świad­czo­ne są dro­gą elek­tro­nicz­ną, za pośred­nic­twem apli­ka­cji Clickmeeting.

W celu sko­rzy­sta­nia z Usłu­gi, Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest o zare­zer­wo­wa­nej godzi­nie we wska­za­nym dniu połą­czyć się ze spe­cja­li­stą.

9. Mate­ria­ły do szko­leń onli­ne i kur­sów online

 1. Usłu­go­daw­ca zobo­wią­zu­je się do udo­stęp­nie­nia na rzecz uczest­ni­ków dodat­ko­we mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej, zgod­nie z ofer­tą na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su. Udo­stęp­nie­nie to sta­no­wi udzie­le­nie Użyt­kow­ni­ko­wi nie­wy­łącz­nej licen­cji do tych utwo­rów, zgod­nie z poniż­szy­mi warunkami.
 2. Utwo­ry pod­le­ga­ją okre­ślo­nym ogra­ni­cze­niom, takim jak wymo­gi tech­nicz­ne lub cel użytkowania.
 3. Użyt­kow­nik nie może wypo­ży­czać, dzier­ża­wić, odsprze­da­wać ani dys­try­bu­ować utwo­rów wytwo­rzo­nych przez Usłu­go­daw­cę ani żad­nej ich czę­ści, jak rów­nież usu­wać infor­ma­cji o pra­wach wła­sno­ści lub pra­wach autorskich.

Użyt­kow­nik nie może uży­wać utwo­rów wytwo­rzo­nych przez Usłu­go­daw­cę wbrew niniej­szym warun­kom licen­cyj­nym.

10. Warun­ki płatności

 1. War­tość płat­no­ści jest usta­la­na na pod­sta­wie cen­ni­ka znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie inter­ne­to­wej Usłu­go­daw­cy w chwi­li zło­że­nia zamówienia.
 2. Ceny poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su są cena­mi brut­to poda­ny­mi w pol­skich zło­tych i zawie­ra­ją war­tość podat­ku VAT.
 3. Łącz­na cena zamó­wie­nia, widocz­na przed potwier­dze­niem zamó­wie­nia obej­mu­je cenę wraz z należ­no­ścia­mi podat­ko­wy­mi oraz wszel­ki­mi kosz­ta­mi pochod­ny­mi, w szcze­gól­no­ści kosz­ta­mi transakcji.
 4. Łącz­na cena zamó­wie­nia jest wią­żą­ca dla Usłu­go­daw­cy i Użytkownika.
 5. Usłu­go­daw­ca umoż­li­wia nastę­pu­ją­ce spo­so­by płat­no­ści z tytu­łu świad­czo­nych Usług:

- przy uży­ciu zewnętrz­ne­go sys­te­mu płat­no­ści Przelewy24, obsłu­gi­wa­ne­go przez PAYPRO S.A. ul. Kanc­ler­ska 15, 60 – 327 Poznań NIP 779−236−98−87, REGON 301345068, Sąd Rejo­no­wy Poznań, VIII Wydz. Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go Nr KRS 0000347935

 1. Użyt­kow­nik jest zobo­wią­za­ny do uisz­cze­nia płat­no­ści w chwi­li zło­że­nia zamówienia.
 2. Zwrot płat­no­ści przez Usłu­go­daw­cę nastę­pu­je nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od daty powsta­nia przy­czy­ny ją uzasadniającej.

Zwrot płat­no­ści nastę­pu­je przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu płat­no­ści, jaki został uży­ty przez Użyt­kow­ni­ka w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że wyra­zi on zgo­dę na inne roz­wią­za­nie, któ­re nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.

11. New­slet­ter

 1. Przed­mio­tem niniej­szej Usłu­gi new­slet­ter jest świad­cze­nie Usłu­go­daw­cy, pole­ga­ją­ce na prze­sy­ła­niu infor­ma­cji han­dlo­wych pod adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Użytkownika.
 2. Aby zamó­wić Usłu­gę new­slet­ter, nale­ży użyć wła­ści­we­go pola akty­wa­cji new­slet­te­ra w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym lub w innym for­mu­la­rzu udo­stęp­nio­nym przez Usłu­go­daw­cę na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 3. Warun­kiem pra­wi­dło­we­go zamó­wie­nia Usłu­gi new­slet­ter jest poda­nie adre­su e‑mail Użyt­kow­ni­ka. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że koniecz­ne w celu świad­cze­nia Usłu­gi i zawar­cia umo­wy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysła­niem for­mu­la­rza zamó­wie­nia Usłu­gi new­slet­ter, poprzez zazna­cze­nie wła­ści­we­go pola kon­tro­l­ne­go, Użyt­kow­nik może dobro­wol­nie oświad­czyć, iż wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych przez Usługodawcę.
 5. Usłu­go­daw­ca infor­mu­je, iż cele mar­ke­tin­go­we wska­za­ne powy­żej, mogą obej­mo­wać w szcze­gól­no­ści prze­sła­nie przez Usłu­go­daw­cę infor­ma­cji han­dlo­wych przy uży­ciu danych kon­tak­to­wych Użyt­kow­ni­ka. Zgo­da, o któ­rej sta­no­wi punkt powyż­szy może być cof­nię­ta w każ­dej chwili.
 6. Wysła­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia Usłu­gi new­slet­ter do Usłu­go­daw­cy nastę­pu­je przy uży­ciu funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su i za jego pośrednictwem.
 7. Umo­wa o świad­cze­nie Usłu­gi new­slet­ter zosta­je zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny w chwi­li potwier­dze­nia przez Usłu­go­daw­cę zapi­su Użyt­kow­ni­ka na listę newslettera.

Wypo­wie­dze­nie umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi new­slet­ter może zostać doko­na­ne bez poda­nia przy­czy­ny i w dowol­nym cza­sie, przy uży­ciu mię­dzy inny­mi: funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su lub wypi­sa­nia z sub­skryp­cji przy uży­ciu lin­ku dez­ak­ty­wu­ją­ce­go, znaj­du­ją­ce­go się w obsza­rze wia­do­mo­ści new­slet­ter, a tak­że poprzez wysła­nie oświad­cze­nia Użyt­kow­ni­ka w tym przed­mio­cie do Usłu­go­daw­cy, np. w wia­do­mo­ści e‑mail lub liście.

12. Inne usługi

 1. Usłu­go­daw­ca umoż­li­wia zawar­cie umo­wy o świad­cze­nie dedy­ko­wa­nych Usług konsultacyjnych.
 2. Zapy­ta­nia ofer­to­we w przed­mio­cie świad­cze­nia przez Usłu­go­daw­cę Usług, moż­na skła­dać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie, przy uży­ciu Danych Kon­tak­to­wych Usługodawcy.
 3. Oświad­cze­nie woli zło­żo­ne w spo­sób okre­ślo­ny w §13 pkt 2 sta­no­wi zapy­ta­nie ofer­to­we w przed­mio­cie zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie wska­za­nej Usługi.
 4. Spo­rzą­dzo­na ofer­ta zosta­je wysła­na przez Usłu­go­daw­cę pod adres tra­dy­cyj­ny lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Użytkownika.
 5. Ofer­ta zawie­ra warun­ki reali­za­cji świad­cze­nia obję­te­go zapy­ta­niem ofer­to­wym. Są to w szczególności:

- infor­ma­cje o łącz­nej cenie za zamó­wie­nie wraz z podat­ka­mi, kosz­ta­mi pochodnymi,

- infor­ma­cje o moż­li­wym ter­mi­nie reali­za­cji świadczenia.

 1. Ofer­ta wią­że Usłu­go­daw­cę w ter­mi­nie 7 dni od daty jej wysła­nia Użytkownikowi.
 2. W celu zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi obję­tej ofer­tą, Użyt­kow­nik powi­nien uzu­peł­nić infor­ma­cje w obsza­rze otrzy­ma­ne­go for­mu­la­rza zamó­wie­nia, a następ­nie prze­słać skan for­mu­la­rza pod adres e‑mail poda­ny w Danych Kon­tak­to­wych Usłu­go­daw­cy lub ory­gi­nał for­mu­la­rza pod adres pocz­to­wy, poda­ny w Danych Kon­tak­to­wych Usługodawcy.
 3. Oświad­cze­nie woli zło­żo­ne w spo­sób okre­ślo­ny w pkt 7 sta­no­wi ofer­tę w przed­mio­cie zawar­cia umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi szko­le­nio­wej wska­za­nej w formularzu.
 4. Na pod­sta­wie art. 66¹ § 1 usta­wy Kodeks cywil­ny, zło­żo­na ofer­ta wią­że Użyt­kow­ni­ka, jeże­li Usłu­go­daw­ca nie­zwłocz­nie potwier­dzi jej otrzymanie.

Warun­ki płat­no­ści z tytu­łu indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie.

13. Postę­po­wa­nie reklamacyjne

 1. Zgło­sze­nie rekla­ma­cji może zostać doko­na­ne listem lub wia­do­mo­ścią e‑mail pod adres pocz­to­wy lub elek­tro­nicz­ny Usłu­go­daw­cy. Moż­na je wnieść przy uży­ciu for­mu­la­rza, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik do Regulaminu.
 2. W tre­ści skła­da­nej rekla­ma­cji, zale­ca się zamieszczenie:

- danych kon­tak­to­wych, któ­re posłu­żą udzie­le­niu odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję oraz pro­wa­dze­niu kore­spon­den­cji z nią związanej,

- nume­ru rachun­ku ban­ko­we­go, któ­ry posłu­ży zwro­to­wi środ­ków pie­nięż­nych, w przy­pad­ku zaist­nie­nia takiej okoliczności,

- opi­su pro­ble­mu oraz danych identyfikacyjnych.

 1. Usłu­go­daw­ca roz­po­zna­je rekla­ma­cje z tytu­łu świad­czo­nych usług w ter­mi­nie 30 dni lub z tytu­łu rękoj­mi w ter­mi­nie 14 dni od daty zgłoszenia.
 2. Usłu­go­daw­ca poin­for­mu­je Kon­su­men­ta o spo­so­bie roz­strzy­gnię­cia otrzy­ma­nej rekla­ma­cji dro­gą elek­tro­nicz­ną lub listem zwy­kłym, w zależ­no­ści od woli Kon­su­men­ta lub zasto­so­wa­nej przez nie­go meto­dy wnie­sie­nia reklamacji.

Zwrot płat­no­ści w związ­ku z rekla­ma­cją nastę­pu­je przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu płat­no­ści, jaki został uży­ty przez Użyt­kow­ni­ka w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że wyra­zi on zgo­dę na inne roz­wią­za­nie, któ­re nie wią­żę się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi

14. Poza­są­do­we roz­pa­try­wa­nie rekla­ma­cji i docho­dze­nie roszczeń

 1. Kon­su­ment posia­da moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z nastę­pu­ją­cych poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia roszczeń:

- zło­że­nie wnio­sku o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej umo­wy do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go dzia­ła­ją­ce­go przy Inspek­cji Han­dlo­wej, któ­re­go adres z uwa­gi na wła­ści­wość moż­na usta­lić za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, pro­wa­dzo­nej pod adre­sem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

- zło­że­nie wnio­sku o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kon­su­men­tem, a Usłu­go­daw­cą do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej, któ­re­go adres z uwa­gi na wła­ści­wość moż­na usta­lić za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, pro­wa­dzo­nej pod adre­sem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

- sko­rzy­sta­nie z pomo­cy powia­to­we­go lub miej­skie­go rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na konsumentów,

- zło­że­nie skar­gi za pośred­nic­twem unij­nej plat­for­my inter­ne­to­wej ODR, dostęp­nej pod adre­sem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) Nr 5242013 z dnia 21 maja 2013 r. w spra­wie inter­ne­to­we­go sys­te­mu roz­strzy­ga­nia spo­rów kon­su­menc­kich oraz zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia (WE) nr 20062004 i dyrek­ty­wy 2009/​22/​WE.

 1. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­ce­du­rze poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych pro­ce­dur znaj­du­ją się w sie­dzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych pod­mio­tów wymie­nio­nych w pkt 1.

Wykaz pod­mio­tów i insty­tu­cji, któ­re reali­zu­ją zada­nia zwią­za­ne z poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niem spo­rów kon­su­menc­kich oraz szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w tym przed­mio­cie, znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, dostęp­nej pod adre­sem URL https://www.uokik.gov.pl

15. Odstą­pie­nie od umowy

 1. Kon­su­ment może bez poda­wa­nia przy­czy­ny odstą­pić w ter­mi­nie 14 dni od umowy.
 2. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi m. in. w odnie­sie­niu do umowy:

- jeże­li Usłu­go­daw­ca wyko­nał w peł­ni Usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Usłu­go­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od umowy,

- o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu do przez Usłu­go­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy.

 1. W pozo­sta­łych przy­pad­kach Kon­su­ment może bez poda­wa­nia przy­czy­ny odstą­pić w ter­mi­nie 14 dni od umo­wy zawar­tej z Usługodawcą.
 2. Ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wyga­sa po upły­wie 14 dni od dnia zawar­cia umowy.
 3. Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wystar­czy, aby Kon­su­ment wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.
 4. Aby sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy, Kon­su­men­ci muszą poin­for­mo­wać Usłu­go­daw­cę (From­to Agniesz­ka Węgiel, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, 30 – 376, ul. Wiel­ka­noc­na 4k/​2, 30 – 376 Kra­ków, NIP: 734−231−06−58, REGON: 490 825 790 ema­il: kontakt@agnieszkawegiel.pl) o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia (na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą lub pocz­tą elektroniczną).
 5. Usłu­go­daw­ca zwró­ci Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od nie­go płat­no­ści nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Usłu­go­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o decy­zji Kon­su­men­ta o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umowy.
 6. Usłu­go­daw­ca doko­na zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły uży­te przez Kon­su­men­ta w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że wyraź­nie zgo­dził się on na inne roz­wią­za­nie; w każ­dym przy­pad­ku Kon­su­ment nie ponie­sie żad­nych opłat w związ­ku z tym zwrotem.

W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy, uwa­ża się ją za nie­za­war­tą. 10. Jeże­li Kon­su­ment zło­żył oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy zanim Usłu­go­daw­ca przy­jął jego ofer­tę, ofer­ta prze­sta­je wią­zać

16. Prze­twa­rza­nie danych oraz pli­ków cookies

 1. Infor­ma­cje o warun­kach prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Usłu­go­daw­cę, znaj­du­ją się w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści i pli­ków cookies Serwisu.

Infor­ma­cje o sto­so­wa­nych pli­kach cookies znaj­du­ją się w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści i pli­ków cookies Ser­wi­su

17. Warun­ki licen­cyj­ne doty­czą­ce zawar­to­ści serwisu

 1. Usłu­go­daw­ca udzie­la na rzecz Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su nie­od­płat­nej licen­cji w zakre­sie wła­sne­go użyt­ku oso­bi­ste­go i w celu umoż­li­wie­nia korzy­sta­nia z Ser­wi­su, z zacho­wa­niem niniej­szych warunków.
 2. Nazwa Ser­wi­su, pro­jekt gra­ficz­ny Ser­wi­su, struk­tu­ra Ser­wi­su, Ser­wis, kod źró­dło­wy lub skom­pi­lo­wa­ny Ser­wi­su, stro­ny inter­ne­to­we słu­żą­ce do obsłu­gi Ser­wi­su oraz wszel­kie doku­men­ty opra­co­wa­ne przez Usłu­go­daw­cę w związ­ku z udo­stęp­nie­niem Ser­wi­su, włą­cza­jąc w to rów­nież powią­za­ne utwo­ry, w tym Regu­la­min oraz inne doku­men­ty lub wia­do­mo­ści prze­sy­ła­ne w związ­ku ze świad­cze­niem Usług, sta­no­wią utwo­ry w rozu­mie­niu prze­pi­sów pra­wa autor­skie­go. Usłu­go­daw­ca nie prze­no­si na Użyt­kow­ni­ka praw autor­skich mająt­ko­wych do Ser­wi­su ani żad­nych utwo­rów sta­no­wią­cych jego część, ani upraw­nie­nia do przy­zna­wa­nia zezwo­leń w przed­mio­cie roz­po­rzą­dza­nia pra­wa­mi autor­ski­mi mająt­ko­wy­mi do tych utwo­rów lub Ser­wi­su i korzy­sta­nia z nich, a tak­że na wyko­ny­wa­nie innych praw zależ­nych, nie­za­strze­żo­nych w warun­kach licencyjnych.
 3. Pra­wo do uży­wa­nia Ser­wi­su i powią­za­nych z nim utwo­rów, obo­wią­zu­je na nastę­pu­ją­cych polach eks­plo­ata­cji: zapi­sa­nie i odtwo­rze­nie w pamię­ci urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go w miej­scu i cza­sie przez sie­bie wybra­nym oraz dostęp i wyświe­tle­nie za pośred­nic­twem urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go w miej­scu i cza­sie przez sie­bie wybranym.
 4. Użyt­kow­nik nie może: wypo­ży­czać, dzier­ża­wić ani odsprze­da­wać utwo­rów ani żad­nej ich czę­ści, jak rów­nież two­rzyć utwo­rów pochod­nych na ich pod­sta­wie, wyko­ny­wać zmian utwo­rów, usu­wać infor­ma­cji o pra­wach wła­sno­ści lub pra­wach autor­skich, któ­re mogą poja­wić się w obsza­rze utwo­rów, wyko­rzy­sty­wać utwo­rów w celach naru­sza­ją­cych obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa powszech­ne­go lub nor­my etycz­ne i moralne.

Licen­cja jest nie­ogra­ni­czo­na w cza­sie, nie­ogra­ni­czo­na tery­to­rial­nie i nie­wy­łącz­na, a obo­wią­zu­je w sto­sun­ku do cało­ści Ser­wi­su i powią­za­nych z nim utwo­rów. Usłu­go­daw­ca zacho­wu­je wyłącz­ne pra­wa do decy­do­wa­nia o zacho­wa­niu inte­gral­no­ści Ser­wi­su

18. Warun­ki obo­wią­zy­wa­nia i zmian regulaminu

 1. Regu­la­min wcho­dzi w życie w ter­mi­nie 3 dni od daty jego opu­bli­ko­wa­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 2. Zmia­na Regu­la­mi­nu lub wypo­wie­dze­nie przez Usłu­go­daw­cę umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi może nastą­pić z przy­czy­ny zmia­ny prze­pi­sów pra­wa doty­czą­cych przed­mio­tu posta­no­wień zawar­tych w Regu­la­mi­nie, a tak­że z powo­du zmian tech­nicz­nych lub orga­ni­za­cyj­nych doty­czą­cych świad­czeń reali­zo­wa­nych przez Usłu­go­daw­cę, w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych wypadkach:

- zmia­na w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia ofe­ro­wa­nych przez Usłu­go­daw­cę Usług lub funk­cjo­nal­no­ści, w tym wyco­fa­nie Usłu­gi lub funk­cjo­nal­no­ści, do któ­rej mają zasto­so­wa­nie posta­no­wie­nia Regulaminu

- wpro­wa­dze­nie przez Usłu­go­daw­cę nowych Usług lub funk­cjo­nal­no­ści, do któ­rych będą mia­ły zasto­so­wa­nie posta­no­wie­nia Regulaminu,

- zmia­na sys­te­mów infor­ma­tycz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych przez Usłu­go­daw­cę, do któ­rych mają zasto­so­wa­nie posta­no­wie­nia Regulaminu,

- zmia­na prze­pi­sów pra­wa: regu­lu­ją­cych Usłu­gi ofe­ro­wa­ne przez Usłu­go­daw­cę, do któ­rych zasto­so­wa­nie mają posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu, mają­cych wpływ na świad­cze­nie Usłu­gi, wyko­ny­wa­nie umo­wy lub Regu­la­mi­nu, zmia­na prze­pi­sów podat­ko­wych lub zasad rachun­ko­wo­ści sto­so­wa­nych przez Usłu­go­daw­cę, zmia­na lub wyda­nie nowych orze­czeń sądo­wych, orze­czeń orga­nów admi­ni­stra­cji, zale­ceń lub reko­men­da­cji upraw­nio­nych orga­nów, w tym Pre­ze­sa Urzę­du lub Sądu Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów – w zakre­sie zwią­za­nym ze świad­cze­niem Usług, wyko­ny­wa­niem umo­wy lub Regulaminu,

- zmia­na przez Usłu­go­daw­cę mode­lu biz­ne­so­we­go pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, obję­tej niniej­szym Regu­la­mi­nem. 3. Zmia­na Regu­la­mi­nu nastę­pu­je poprzez publi­ka­cję jego nowej tre­ści na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.

 1. Usłu­go­daw­ca publi­ku­je infor­ma­cję o zmia­nie Regu­la­mi­nu w obsza­rze stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 3 dni przed datą roz­po­czę­cia obo­wią­zy­wa­nia jego nowe­go brzmie­nia. Publi­ka­cja tej infor­ma­cji nastę­pu­je poprzez udo­stęp­nie­nie tek­stu jed­no­li­te­go Regu­la­mi­nu na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 2. Usłu­go­daw­ca wysy­ła dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cję o zmia­nie Regu­la­mi­nu lub wypo­wie­dze­niu umo­wy o świad­cze­nie Usług, w przy­pad­ku zwią­za­nia stron umo­wą zawar­tą na czas nieoznaczony.
 3. W przy­pad­ku bra­ku akcep­ta­cji zmian Regu­la­mi­nu, Użyt­kow­nik jest upraw­nio­ny do roz­wią­za­nia trwa­ją­cej umo­wy o świad­cze­nie Usług dro­gą elektroniczną.
 4. Usłu­go­daw­ca jest upraw­nio­ny do roz­wią­za­nia obo­wią­zu­ją­cej umo­wy o świad­cze­nie Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, z zacho­wa­niem 14-dnio­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia.

  19. Posta­no­wie­nia końcowe
 1. Zna­cze­nie pojęć pisa­nych wiel­ką lite­rą jest zgod­ne z obja­śnie­nia­mi zamiesz­czo­ny­mi w czę­ści opi­su­ją­cej defi­ni­cje uży­te w Regulaminie.
 2. Usłu­go­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za:

- prze­rwy w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu Ser­wi­su lub nie­na­le­ży­te świad­cze­nie Usług, spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą, w sto­sun­ku do Użyt­kow­ni­ków nie­bę­dą­cych Konsumentami,

- prze­rwy w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu Ser­wi­su lub nie­na­le­ży­te wyko­ny­wa­nie Usług na rzecz Użyt­kow­ni­ków nie­bę­dą­cych Kon­su­men­ta­mi, spo­wo­do­wa­ne czyn­no­ścia­mi tech­nicz­ny­mi lub przy­czy­ną leżą­cą po stro­nie pod­mio­tów, za pomo­cą któ­rych Usłu­go­daw­ca świad­czy Usługi,

- korzy­ści utra­co­ne przez Użyt­kow­ni­ków nie­bę­dą­cych Konsumentami.

 1. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści polu­bow­ne­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru pomię­dzy Usłu­go­daw­cą a Użyt­kow­ni­kiem nie­bę­dą­cym Kon­su­men­tem lub Kon­su­men­tem nie­za­miesz­ku­ją­cym na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w oko­licz­no­ści dopusz­cza­nia takiej moż­li­wo­ści przez prze­pi­sy jego pra­wa kra­jo­we­go, za wła­ści­wy dla jego roz­strzy­gnię­cia usta­na­wia się sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by Usługodawcy.
 2. W sto­sun­ku do Użyt­kow­ni­ków nie­bę­dą­cych Kon­su­men­ta­mi lub do Kon­su­men­tów nie­za­miesz­ku­ją­cych na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w przy­pad­ku, gdy prze­pi­sy ich pra­wa kra­jo­we­go dopusz­cza­ją taką moż­li­wość, za pra­wo wła­ści­we dla wyko­na­nia umo­wy zawar­tej z Usłu­go­daw­cą oraz roz­strzy­ga­nia spo­rów z nią zwią­za­nych, sto­su­je się pra­wo Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.
 3. Posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu nie mają na celu wyłą­czać ani ogra­ni­czać praw Użyt­kow­ni­ka będą­ce­go Kon­su­men­tem, wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów miej­sco­we­go pra­wa powszech­nie obowiązującego.
 4. W sto­sun­ku do umów zawar­tych z Usłu­go­daw­cą, w przy­pad­ku nie­zgod­no­ści Regu­la­mi­nu z prze­pi­sa­mi pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go w kra­ju Kon­su­men­ta, sto­su­je się te przepisy.
 5. W przy­pad­ku, gdy posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu oka­żą się nie­waż­ne albo bez­sku­tecz­ne, oko­licz­ność ta nie naru­sza waż­no­ści i sku­tecz­no­ści pozo­sta­łych posta­no­wień Regu­la­mi­nu. Zamiast nie­waż­nych albo bez­sku­tecz­nych posta­no­wień obo­wią­zy­wać będzie nor­ma odpo­wia­da­ją­ca temu, co stro­ny usta­li­ły albo temu, co by usta­li­ły, gdy­by zawar­ły takie posta­no­wie­nie w Regulaminie.

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!