Agnieszka Węgiel

Nazy­wam się Agniesz­ka Węgiel i jestem psycholożką.

Pasjo­nu­je mnie wszyst­ko to, co dzie­je się na linii – mózg – umysł – żołą­dek – jeli­ta, a przede wszyst­kim to, co powo­du­je, że odchu­dza­nie coraz czę­ściej jest mało sku­tecz­ne. A każ­da kolej­na die­ta pro­wa­dzi do nad­wa­gi i w kon­se­kwen­cji
do oty­ło­ści. 

Psy­cho­lo­gia odchu­dza­nia to ter­min wymy­ślo­ny prze­ze mnie
zgłę­biam taj­ni­ki pro­ce­sów umy­sło­wych, któ­re odpo­wia­da­ją za efek­tyw­ność odchu­dza­nia lub za ich poraż­kę. Pra­cu­ję na pro­ce­sach zwią­za­nych z moty­wa­cją, nawy­ka­mi, prze­ko­na­nia­mi, regu­la­cją emo­cji, wpły­wem stre­su, obra­zem cia­ła, zabu­rze­nia­mi odżywiania. 

Wszyst­ko po to, żebyś mogła:

Układam relacje z jedzeniem

Nie­pra­wi­dło­we rela­cje z jedze­niem są prze­szko­dą na dro­dze do szczu­płej syl­wet­ki, a żeby je przy­wró­cić do sta­nu, któ­ry będzie Ci sprzy­jał potrze­bu­jesz dowie­dzieć się do cze­go wyko­rzy­stu­jesz jedze­nie.  Nie ukła­dam diet – ukła­dam rela­cje z jedze­niem i ze sobą.

Prze­ro­bi­łam na sobie nie­jed­ną die­tę, zali­czy­łam nie­jed­ną poraż­kę i nie­jed­no jojo, więc wiem przez co prze­cho­dzisz wal­cząc ze sobą każ­de­go dnia. Teraz jedze­nie jest moim przy­ja­cie­lem, podob­nie jak uczu­cie gło­du i syto­ści, a ja jem wszyst­ko to, co napraw­dę lubię. Odży­wiam swo­je cia­ło i swój umysł.

Wykształcenie

Ukoń­czy­łam Uni­wer­sy­tet Huma­ni­stycz­no-spo­łecz­ny SWPS w Kato­wi­cach, sta­le posze­rzam swo­ją wie­dzę,
ale przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści pra­cy – tak, żeby
w rela­cji tera­peu­tycz­nej dać prze­strzeń do pra­cy
i budo­wa­nia samoświadomości.

Współ­pra­cu­ję ze Szpi­ta­lem Uni­wer­sy­tec­kim
oraz Szpi­ta­lem Spe­cja­li­stycz­nym im. Ludwi­ka Rydy­gie­ra w Kra­ko­wie, gdzie ope­ro­wa­ni są pacjen­ci lecze­ni z powo­du oty­ło­ści. Jako pierw­szy spe­cja­li­sta z Pol­ski ukoń­czy­łam pro­gram spe­cja­li­za­cyj­ny z zakre­su nauk baria­trycz­nych i uzy­ska­łam Cer­ty­fi­kat Ame­ry­kań­skie­go Towa­rzy­stwa Doradców/​ Eks­per­tów Baria­trycz­nych (Ame­ri­can Asso­cia­tion of Baria­tric Counselors).

Chcesz być na bieżąco z ofertą i terminami sprzedaży kursów?

Zapisz się do new­slet­te­ra – zostaw swój e‑mail.

Chcę dołączyć do II edycji kursu!