Blog

Egoizm to zło 

Z wia­do­mo­ści do psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia: „Ale ja nie chcę być ego­ist­ką. Inni powin­ni być waż­niej­si. Szcze­gól­nie rodzi­na. Zaj­mo­wa­nie się inny­mi jest poży­tecz­ne i daje satys­fak­cję, zajmowanie

Czy­taj dalej » 

Mózg, odchudzanie i nagrody 

Z gabi­ne­tu psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia:- Ja się tak sta­ram, a ta wred­na waga ani drgnie 😩😩😩- A co kon­kret­nie Pani robi?- No… sta­ram się jeść regu­lar­nie, wmu­szam w sie­bie wodę,

Czy­taj dalej » 

Covid i odchudzanie 

Los kazał nam się zatrzy­mać. I dał nam CZAS.W nie­faj­ny spo­sób, ale dał. Sie­dzisz w domu, nie wozisz dzie­ci na zaję­cia, nie spie­szysz się na tram­waj, nie idziesz

Czy­taj dalej » 

Zeszczupleli, ale nadal są nieszczęśliwi 

Dzi­siaj zapra­szam do Radia Kra­ków. Mia­łam nie­by­wa­łą przy­jem­ność być gościem Ewy Szkur­łat i roz­ma­wiać o psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tach oty­ło­ści w towa­rzy­stwie prof. Andrze­ja Budzyń­skie­go z Czer­wo­nej Chi­rur­gii UJ. Posłu­chaj tutaj: Zeszczu­ple­li, ale

Czy­taj dalej » 

Motywacja Cię nie znajdzie… 

Temat moty­wa­cji został już omó­wio­ny na tysiąc spo­so­bów. A Ty nadal leżysz na kana­pie i cze­kasz na nią, żeby przy­szła, zało­ży­ła Ci buty i wypro­wa­dzi­ła na bie­ga­nie. Albo

Czy­taj dalej » 

Lekarstwo na całe zło! 

Odkąd psy­cho­lo­gia zaczę­ła zaj­mo­wać się rów­nież jasną stro­ną mocy, czy­li nie cho­ro­bą ale ulep­sza­niem zdro­we­go, dosta­li­śmy tak napraw­dę do ręki całą szaf­kę bez­piecz­nych dopa­la­czy, którymi

Czy­taj dalej » 

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!