Żeby schudnąć
nie możesz być na diecie!

Czas, żebyś wresz­cie w to uwie­rzy­ła. Zamiast wie­rzyć w die­ty – cud, gło­dów­ki, suple­men­ty odchu­dza­ją­ce w cza­sie snu oraz w to, że szczu­płość zapew­ni Ci tyl­ko bie­ga­nie maratonów. 

Zdobądź niezbędną wiedzę!

W mojej książ­ce opo­wiem Ci o tym, dla­cze­go przy­jaź­nisz się z jojo, cho­ciaż go nie­na­wi­dzisz i dla­cze­go tyjesz od same­go patrze­nia na jedze­nie. A Ty z tą wie­dzą zro­bisz, co zechcesz! Umó­wisz się na spo­tka­nie z die­te­ty­kiem, diet coachem, zapi­szesz na aero­bik albo sama zaczniesz nowe, szczu­płe i uśmiech­nię­te życie. Bo będziesz mogła! Będziesz mia­ła całą nie­zbęd­ną wie­dzę do tego, żeby zro­bić porzą­dek w swo­jej gło­wie, a wte­dy bio­dra osią­gną taki obwód o jakim marzysz.

Zamów już dziś!

Już w sprze­da­ży książ­ka o napra­wia­niu rela­cji z jedze­niem, o rozu­mie­niu sie­bie i słu­cha­niu swo­je­go orga­ni­zmu. O byciu szczę­śli­wą tu i teraz, a nie może jutro, kie­dyś, jak….

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!