Odchudzanie z psychologiem?

Tego jeszcze nie próbowałaś! 

Poka­żę Ci jak schud­nąć trwa­le i bez die­ty.
Zaprzy­jaź­nisz się z jedze­niem, będziesz szczę­śli­wa
i dzię­ki temu schudniesz.

Zobacz najnowsze wpisy

Psychologiczne przyczyny otyłości 

Epi­de­mia oty­ło­ści zata­cza coraz szer­sze krę­gi. W poszu­ki­wa­niu jej przy­czyn, poza kwe­stia­mi fizjo­lo­gicz­ny­mi, zwra­ca się uwa­gę na czyn­ni­ki psy­cho­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne. Gra­ją one bowiem nie­ba­ga­tel­ną rolę w rozwoju

Czy­taj dalej » 

Chcesz być na bieżąco z ofertą i terminami sprzedaży kursów?

Zapisz się do new­slet­te­ra – zostaw swój e‑mail.

Gdy­by die­ty dzia­ła­ły wszy­scy byli­by­śmy szczupli…

Schudnij z psychologiem odchudzania! 

Nazy­wam się Agniesz­ka Węgiel i jestem psycholożką.

Nie­pra­wi­dło­we rela­cje z jedze­niem są prze­szko­dą na dro­dze do szczu­płej syl­wet­ki, a żeby je przy­wró­cić do sta­nu, któ­ry będzie Ci sprzy­jał potrze­bu­jesz dowie­dzieć się do cze­go wyko­rzy­stu­jesz jedzenie. 

Nie ukła­dam diet – ukła­dam rela­cje z jedze­niem
i ze sobą.

10-0835

Chcę dołączyć do II edycji kursu!