Odchudzanie z psychologiem?

Tego jeszcze nie próbowałaś! 

Poka­żę Ci jak schud­nąć trwa­le i bez die­ty.
Zaprzy­jaź­nisz się z jedze­niem, będziesz szczę­śli­wa
i dzię­ki temu schudniesz.

Zobacz najnowsze wpisy

Egoizm to zło 

Z wia­do­mo­ści do psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia: „Ale ja nie chcę być ego­ist­ką. Inni powin­ni być waż­niej­si. Szcze­gól­nie rodzi­na. Zaj­mo­wa­nie się inny­mi jest poży­tecz­ne i daje satys­fak­cję, zajmowanie

Czy­taj dalej » 

Chcesz być na bieżąco z ofertą i terminami sprzedaży kursów?

Zapisz się do new­slet­te­ra – zostaw swój e‑mail.

Gdy­by die­ty dzia­ła­ły wszy­scy byli­by­śmy szczupli…

Schudnij z psychologiem odchudzania! 

Nazy­wam się Agniesz­ka Węgiel i jestem psycholożką.

Nie­pra­wi­dło­we rela­cje z jedze­niem są prze­szko­dą na dro­dze do szczu­płej syl­wet­ki, a żeby je przy­wró­cić do sta­nu, któ­ry będzie Ci sprzy­jał potrze­bu­jesz dowie­dzieć się do cze­go wyko­rzy­stu­jesz jedzenie. 

Nie ukła­dam diet – ukła­dam rela­cje z jedze­niem
i ze sobą.

10-0835

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!