Co, jeśli okaże się, że to Ty decydujesz co Cię dzisiaj spotka?

Cze­kasz aż mądrość na Cie­bie spły­nie, aż jej wresz­cie dostą­pisz. Kie­dyś, gdy w koń­cu doży­jesz tego wie­ku, w któ­rym to jest nam dane poznać sens życia. Posią­dziesz tajem­ną wie­dzę przod­ków i wresz­cie ogar­nie Cię spo­kój. Plan cał­kiem nie­zły, usiąść i cze­kać – to też jest jakieś roz­wią­za­nie. Tyl­ko, że gdy wresz­cie dostą­pisz oświe­ce­nia oka­że się, że jesteś za sta­ry, zbyt cho­ry albo nie masz moż­li­wo­ści, by z tą wie­dzą obja­wio­ną coś zro­bić. Praw­da jest taka, że jedy­ne, co z nią będziesz mógł zro­bić, to prze­ka­zać ją wnu­kom. Ale jeśli wła­śnie o to Ci chodzi…

Żyje­my w prze­ko­na­niu, że wszyst­ko co nas spo­ty­ka jest wyni­kiem zewnętrz­nych sił, któ­re z regu­ły i na doda­tek, sprzy­się­ga­ją się prze­ciw­ko nam. No nic nie da się zro­bić. Ktoś mnie wku­rzył, szef się na mnie wściekł, dziec­ko mnie zde­ner­wo­wa­ło, jakiś kre­tyn zaje­chał mi dro­gę, pogo­da jest do kitu razem z ciśnie­niem, a to wszyst­ko ozna­cza, że moje życie nie jest takie jak bym chciał/​a. I na doda­tek oczy­wi­ście jestem przekonana/​y, że to nie moja wina. Bo prze­cież na pogo­dę, na sze­fa, na wszyst­kich kto­siów i na cosie nie mam żad­ne­go wpływu.

No to czas na mądrość, na któ­rą nie musisz cze­kać do ostat­nich lat przed śmier­cią 😉 Któ­rą masz za dar­mo tu i teraz – i teraz – piłecz­ka jest po Two­jej stro­nie. Teraz, gdy oka­że się, że masz MOC i mądrość, Two­je życie się zmie­ni od zaraz. Bo co, jeśli Ci powiem, że to tyl­ko i wyłącz­nie od Cie­bie zale­ży czy wsta­jesz z łóż­ka pra­wą czy lewą nogą? Co jeśli masz moc decy­do­wa­nia jak będziesz reago­wać na świat, któ­ry non stop wysta­wia Cię na pró­bę? Co jeśli oka­że się, że świat wca­le nie wysta­wia Cię na pró­bę, tyl­ko daje Ci szan­sę roz­wi­nąć skrzydła?

Uwa­żaj co do sie­bie mówisz, bo może się oka­zać, że słuchasz…

Weź­my dwie sytu­acje – budzisz się rano – wyglą­dasz przez okno: no, listo­pad, nie znik­nął, na doda­tek po nim będzie gru­dzień i sty­czeń, sza­ro­bu­rość i wil­goć, nic tyl­ko się zako­pać pod ster­tą koców, zapew­nić sobie dostęp do czaj­ni­ka, her­ba­ty, cukru i cytry­ny i pogrą­żyć się w roz­pa­czy. Z tym, że ta opcja odpa­da. Chy­ba że jesteś mul­ti­mi­lio­ne­rem i masz ludzi, któ­rzy za Cie­bie pra­cu­ją, ale wte­dy to nie jest Twój pro­blem, bo prze­cież wła­śnie wsia­dasz do samo­lo­tu na Sesze­le, żeby tam prze­cze­kać zimę. A póki na nazwi­sko masz po pro­stu Nowak albo Kowalski/​a cze­ka Cię decyzja:

Czy ten dzień będzie cał­kiem przy­jem­ny i spę­dzę go z uśmie­chem na ustach, czy raczej oka­że się dro­gą przez mękę i wal­ką z idio­ta­mi i z gra­do­wym obli­czem po pro­stu go prze­trwam. I zapew­niam Cię, że któ­rą­kol­wiek opcję wybie­rzesz – tak się sta­nie. Na doda­tek dowo­dy na to, że opcja któ­rą wybrałeś/​aś będą pchać Ci się przed oczy i potwier­dzać, że jest dokład­nie tak jak przewidziałeś/​aś. Tak, możesz sobie wywró­żyć jaki będzie Twój dzień i na doda­tek masz gwa­ran­cję, że wróż­ba się spełni.

To co, spraw­dzasz czy możesz być swo­ją wróż­ką, któ­ry prze­po­wie cał­kiem przy­jem­ny dzień, pomi­mo desz­czu i tysią­ca spraw do zała­twie­nia na wczoraj?

Udostępnij wpis na swoim profilu!

Agnieszka Węgiel

Nazywam się Agnieszka Węgiel i jestem psycholożką. Pasjonuje mnie wszystko to, co dzieje się na linii – mózg – umysł – żołądek – jelita, a przede wszystkim to, co powoduje, że odchudzanie coraz częściej jest mało skuteczne. A każda kolejna dieta prowadzi do nadwagi i w konsekwencji do otyłości.

Zobacz więcej wpisów

Egoizm to zło

Z wia­do­mo­ści do psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia: „Ale ja nie chcę być ego­ist­ką. Inni powin­ni być waż­niej­si. Szcze­gól­nie rodzi­na. Zaj­mo­wa­nie się inny­mi jest poży­tecz­ne i daje satys­fak­cję, zajmowanie

Czytaj dalej »

Jedzenie – moja jedyna przyjemność

Z wia­do­mo­ści do psy­cho­lo­ga odchu­dza­nia:- Bo pani to jest taka zasad­ni­cza – tego nie wol­no, tam­te­go nie wol­no, nawet kawy z mle­kiem się pani cze­pia 🤯 A prze­cież mówi

Czytaj dalej »

Chcesz być na bieżąco z ofertą i terminami sprzedaży kursów?

Zapisz się do newslettera – zostaw swój e-mail.

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!