Blog

Modnie jest być rozwiniętym osobiście 

Nasta­ła moda i pęd na trend pt. Jesz­cze jed­ne warsz­ta­ty sobie zro­bię. Kolek­cja dyplo­mów potwier­dza­ją­cych uczest­nic­two w warsz­ta­cie rośnie z tygo­dnia na tydzień, face­bo­ok pęcz­nie­je od laj­ków i podzi­wu znajomych,

Czy­taj dalej » 

Spotkania autorskie – czas na szampana! 

Książ­ka już się dru­ku­je, a ja, rów­nież dzię­ki pomo­cy zna­jo­mych, orga­ni­zu­ję spo­tka­nia autor­skie ze Zna­jo­my­mi i jesz­cze Nie­zna­jo­my­mi. Jeśli masz chęć przyjść, posłu­chać, obej­rzeć i poga­dać o książ­ce, życiu

Czy­taj dalej » 

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!